မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, May 13, 2013

ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း (ေတပꨱꨓ္ꨓꨯꨁူိဝ္း꨸ယဝ္ꨵꨟုိဝ္) Mp-3


မ္ꨮꨶသုင္ꨁꨣꨳ  ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း  (ေတပꨱꨓ္ꨓꨯꨁူိဝ္း꨸ယဝ္ꨵꨟုိဝ္) ꨡြꨓ္တꨤင္းေꨀꨣꨳတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵယဝ္ꨳ လိင္ꨵမꨓ္း လူꨵ ꨀꨮꨣꨲꨬလꨳ ꨁုိꨓ္းေမးတꨤင္ꨲ မ္ꨮꨶ꨸ေသ သ္ꨮꨲပꨓ္ꨅုိဝ္ꨳꨀꨮꨤမ္းမꨓ္း သꨰꨀ္ꨵမꨓ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ ꨕ္ꨮလ္ꨮ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲေꨀꨣꨳေပꨣးေတꨟူပုꨀ္ꨳလ္ꨮ ပꨱꨓ္ ꨀꨮꨤမ္းသင္ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ ꨟꨱတ္း FlashSong ꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨟူꨵꨅုိဝ္ꨳꨀꨮꨤမ္းꨬလꨳ ေꨀꨣꨵꨟြင္ꨵမꨓ္းေသ ꨅြင္ꨲꨟꨱတ္းေတꨵ လီေသ ပူိꨓ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳ ꨁပ္ꨵ ဝꨯꨲတꨤင္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ လꨯꨳဝꨣꨳ ယꨤပ္ꨲတꨣꨲꨁꨣꨳေသတꨣꨵေꨀꨣꨳ ေပꨣးငꨤꨯꨳတꨣꨲ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨓꨯ ꨟꨤꨓ္ꨵꨅ္ꨮယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮ ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨅုိဝ္ꨳေꨀꨣꨵꨟြင္ꨵ Download Size
1 ꨟူꨵထုိင္ယူꨲ ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း Click Here 3.73 MB
2 ေတပꨱꨓ္ꨓꨯꨁူိဝ္း꨸ယဝ္ꨟုိဝ္ ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း Click Here 2.85 MB
3 လိꨀ္ꨳလꨤꨯး ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း Click Here 2.57 MB
4 ယꨣꨲꨅ္ꨮလꨱꨀ္ꨵꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း Click Here 3.12 MB
5 မူꨉ္ꨡြꨯ ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း Click Here 3.41 MB
6 မꨯꨵလုꨓ္ꨳလꨱဝ္ꨡမ္ꨲပꨱꨓ္ေꨀꨣ ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း၊ꨓꨤင္းသꨰင္ꨡြꨓ္ꨲ Click Here 4.03 MB
7 ꨡမ္ꨲလꨰꨓ္ꨟꨀ္ꨵ ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း Click Here 3.05 MB
8 ꨓြင္ꨵယꨣꨲꨅ္ꨮတူꨀ္း ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း Click Here 4.11 MB
9 ꨡမ္ꨲထꨤင္ꨲေသꨡိတ္း ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း Click Here 3.53 MB
10 ထꨤꨓ္ꨲꨘꨯးမူꨀ္းတဝ္ꨳ ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း Click Here 3.43 MB
11 ပြင္ꨲꨅ္ꨮပꨓ္ꨅꨤꨯး ꨅꨤꨯးꨕြမ္ꨵသꨰင္မူိင္း Click Here 1.01 MBမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳယူꨲတီꨳ Facebook တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨅုိင္ ꨓꨰꨀ္း Add a commen ꨓꨯꨳေသ တꨰမ္ꨳလꨯꨳꨓင္ꨲꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ♥ ♥ ဒီေနရာ မွာ Add a commentႏိွိပ္ၿပီး comment ေပးသြား ႏိုင္ ပါသည္ လာလည္ေရာက္တဲ.တြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခ♥
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes