မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, May 2, 2013

UCam Pro v2.2.1.091401


မ္ꨮꨶသုင္ꨁꨣꨳ မꨣး ထꨰင္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ တꨣꨲ ꨟꨱတ္း ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ လီ꨸ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨀꨯꨵ ꨟꨓ္ ꨓ္ꨮး Facebook ထꨤင္ꨲေတꨵ

ꨀူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ေတယꨤမ္ꨳ ꨟꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳယူိဝ္ ꨷ ꨷:D ꨓꨯꨵေတꨵ Effeect ꨓမ္ လꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္းေတꨵꨡမ္ꨲ 

ꨓမ္ သင္ꨁꨣꨳ   ꨟꨤင္ꨳလီꨡမ္ꨲꨟꨤင္ꨳလီေꨀꨣꨳ ေမး တူꨉ္းꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ?:D  ေပꨣးꨡဝ္ Application ထꨯꨲေတꨵ 

သ္ꨮꨲလꨯꨳ Effect ꨀူꨳပူိင္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ Frame ꨁုိꨓ္းသ္ꨮꨲꨡဝ္လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳလူး  မီးယူꨲတꨤင္းꨓမ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

ေပꨣးလꨯꨳꨅ္ꨮေတꨵ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ File Size မꨓ္းေတꨵ 8.3 MB ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ

http://4.bp.blogspot.com/-vlhgdI3cjpI/UMdimQp4wNI/AAAAAAAABC4/0ZC5pNMWgyw/s1600/ucam1.jpg

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes