မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, May 9, 2013

လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းViber တီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းမ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨵ
ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ

ꨀမ္းꨓꨯꨵ
ꨕူꨳတꨰမ္ꨳေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ ꨅꨯꨤးꨅ္ꨮꨵviber တီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨓꨯယဝ္ꨵ

မူိဝ္ꨳꨡြꨓ္တꨤင္းေꨀꨣꨳ ꨟꨓ္တꨰမ္ꨳဝꨯꨵꨕꨯꨤꨲမꨤꨓ္ꨳယူꨲ
ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ꨟꨱတ္းꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨡမ္ꨲပꨱꨓ္

ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬတꨵ
လꨯꨳယဝ္ꨵ၊ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨅꨤမ္းတူꨉ္းယဝ္ꨵဝꨣꨳ ꨁုိꨀ္ꨵယူꨲေတꨵꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ

Video Call ေꨀꨣꨳလꨯꨳ၊ ꨡꨓ္ယူပ္ꨳယြမ္းꨓꨓ္ꨵꨬတꨵ
တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨅူးꨀꨓ္ လိꨀ္ꨳတꨯး၊ လိꨀ္ꨳမꨤꨓ္ꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။

လီယဝ္ꨵ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းꨬလꨳေꨀꨣꨵꨁဝ္၊ ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳ ေသ

ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ

 သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္း Get Viber ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။


 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲꨓꨯ ꨓꨱꨀ္းSave File တꨣꨵ။
 ꨕြင္းတုိꨀ္ꨵDownload ယူꨲꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯ (တီꨳꨓꨯꨳေတꨡမ္ꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ)


 ေပꨣးꨅꨓ္ꨡဝ္ယဝ္ꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳ Viber Setup.exe ꨓꨓ္ꨵသြင္ꨀမ္းတꨣꨵ။


 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းAccept & Install တꨣꨵ။


 ေတသုိပ္ꨲDownloadထꨰင္ꨳ ꨡိင္ꨓူိဝ္လꨰင္းꨓꨰတ္ꨵꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ 

ေပꨣးလꨰင္းꨓꨰတ္ꨵꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨁꨰမ္ꨵေꨀꨣꨳေတꨡမ္ꨲလꨯꨳပ္ꨮꨵꨟုိင္။


 ေပꨣးDownload ယဝ္ꨵꨕြင္းတုိꨀ္ꨵသꨮꨤင္းယူꨲꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯယဝ္ꨵ။


 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲꨓꨯ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းYes တꨣꨵ။


 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးလြꨀ္းေတလꨯꨳထꨰမ္မꨯꨤꨕူင္း ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲယူꨲမူိင္းလ္ꨮေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ေသ 

ေပꨣꨵသ္ꨮꨲမꨯꨤꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ။

(မꨯꨤꨀူꨀ္ꨵမူိင္းမꨤꨓ္ꨳပꨱꨓ္ +95 မꨯꨤꨕူင္းꨕူꨳတꨰမ္ꨳပꨱꨓ္ 09 421144771 ꨓꨯꨬလꨳ 

ထြꨓ္ပꨰတ္ꨳ(꨻) သုꨓ္ ꨓꨓ္ꨵေသ ေတꨀုိတ္း 9421144771 ေပꨣးမꨣးေလꨣးꨀꨓ္ေတပꨱꨓ္

+959421144771 ꨓꨯယဝ္ꨵ။)

ေပꨣးေပꨣꨵသ္ꨮꨲယဝ္ꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ Continue တꨣꨵ။


 ေတသူင္ꨲမꨣးCode တီꨳꨓ္ꨮးViber ꨓ္ꨮးꨕူင္းꨟဝ္း ေတလꨯꨳꨟꨓ္မူိꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ


 တြင္းဝꨯꨵမꨯꨤꨡꨓ္သူင္ꨲမꨣးꨓꨓ္ꨵေသ ေပꨣꨵသ္ꨮꨲလြꨀ္းတီꨳထꨰမ္Code ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းEnter Viberတꨣꨵ။
ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ လꨯꨤးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းꨬတꨵငꨯꨤꨳယဝ္ꨵꨓꨣꨲ။


                                                                         ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes