မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, June 10, 2013

တီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨟꨮ္ꨳေပꨣးꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳ Android apk ꨟꨤင္ꨳ Icon မꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅ္ꨮꨵSoftware ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬလꨳ

မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨟြတ္ꨳဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ
မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ လꨯꨤးꨟꨮ္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းꨟꨓ္လꨯꨳꨟꨤင္ꨳIcon Android apk ꨓꨯယဝ္ꨵ


တီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္း ေပꨣးဝꨣꨳꨟဝ္းꨡဝ္ ေသꨣꨵဝြꨯးꨕူင္း (Androkd apk)သ္ꨮꨲဝꨯꨵတီꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨟဝ္းꨓꨯ
မꨓ္းေတꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳမꨓ္း၊ ေပꨣးꨡမ္ꨲꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳမꨓ္းမꨓ္း ꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨟဝ္းလူဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ 
ေတꨟꨣယꨤပ္ꨲဝꨯꨵꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ၊ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ꨬလ ꨳ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပꨣးေတꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳမꨓ္းေသ
ꨟꨮ္ꨳေပꨣးꨟꨣငꨯꨤꨳꨓꨓ္ꨵ ꨅ္ꨮꨵေသꨣꨵꨵ ဝꨯြး ꨡꨓ္ꨕူꨳတꨰမ္ꨳပꨓ္ဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ။

လꨯꨤးသꨮꨤင္းမꨓ္းꨬတꨵ လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
မူိဝ္ꨳပꨯꨲသꨮꨤင္းSoftware 

ဝꨯꨤးသꨮꨤင္းSoftware ယဝ္ꨵ၊ ꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨓင္ꨲꨓꨯယဝ္ꨵ။


 ေပꨣးဝꨣꨳလိတ္ꨳWin RaR ယဝ္ꨵꨅုိင္ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ muzhiwan by www.tainum.com ꨓꨓ္ꨵသြင္ꨀမ္းတꨣꨵ

 သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
                                                 ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)
ꨡဝ္မꨣꨳတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ >>> www.tainum.com/2013/06/android-apk-icon-software.html
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes