မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, June 10, 2013

Android Wallpaper 3D

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းေꨀꨣꨳꨁုိꨓ္းသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ Android Wallpaper 3D ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ေတ ယꨤမ္ꨳ ꨅ္ꨮꨵꨀꨓ္ꨀမ္ꨓမ္ယူꨲ ꨀူꨉ္းေပꨣးမီးေꨀꨣꨳ ယူꨲဝꨯꨵယꨱꨓ္꨸ꨁꨣꨳ ꨁꨰꨀ္း꨸ း) - Wallpaper  ꨓꨯꨵေတꨵ ꨁ္ꨮꨳသ္ꨮꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳꨅူိင္ꨵꨟုဝ္ေꨀꨣꨳ ꨁဝ္ꨳꨓ္ꨮး Settings မꨓ္းေသ မူꨓ္ꨵေမးလꨯꨳ ꨅြမ္းꨓꨯꨵ လꨯꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ ꨟိꨟိ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨅူိဝ္းꨡမ္ꨲပꨯꨲမီꨳေတꨵ ꨁꨣꨳေတꨘꨤꨀ္ꨲပꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ꨡꨓ္ꨟြတ္ꨳထုိင္ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ ꨁꨣꨳတꨤင္းသꨱင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳ

 Download>> Wallpaper 3D

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes