မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, June 10, 2013

Android Wallpaper Valentine's Day

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨳေတꨵ Wallpaper ꨓꨯꨳေꨀꨣꨳ ꨁုိꨀ္ꨵမူိꨓ္ꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မူိꨓ္ꨓင္ꨲꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨅꨤမ္းေသ ꨟꨱတ္းတူꨉ္းမူိꨓ္ꨓင္ꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵေꨡꨣꨳ  ။ ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီယူꨲ ꨟင္းမꨓ္း လꨤꨯꨳꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨣꨳေတꨵ ꨅꨤမ္းေသ ꨟꨱတ္းတူꨉ္းꨀူꨉ္းꨁꨣꨳꨓꨣသင္ꨀူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳꨅꨤမ္းꨟꨱတ္းေတꨵ ေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨡꨓ္ေꨀꨣꨵꨟꨱတ္းဝꨯꨵေတꨵ ထꨤင္ꨲ မꨓ္းေတ တြꨓ္ꨳ ဝꨓ္း Valentine's Day ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀူꨉ္းပꨱꨓ္ꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳ လꨯꨳတြꨓ္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ေꨀꨣꨳေပꨣးယဝ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣ  ꨁꨣꨳေတꨵ ꨁိꨁိ  ယိꨓ္းꨅူမ္း ꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮ တꨤင္ꨳသꨱင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ
Read more »»

Download>>Wallpaper

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes