မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, June 10, 2013

Android Wallpaper ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ သုပ္ꨲတꨤင္ꨲပꨓ္ Wallpaper ꨕူင္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳသြပ္ꨵဝꨤꨯးꨓꨯꨵေတꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨀမ္ꨓမ္ေꨀꨣꨳေတꨟူꨵꨅꨀ္းယꨤမ္ꨳ ꨅ္ꨮꨵꨀꨓ္ယူꨲꨓꨯ ꨟူꨵယူꨲꨁꨣꨳ - ꨀူꨉ္း ယူိင္းတꨤင္ꨲတြꨓ္ꨳပꨓ္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္းပꨯꨲမီးꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳေတမီးꨕြꨓ္းလီ ယူꨲꨓꨯေꨡꨣꨳ လꨤꨯးတꨤင္ꨲ လꨤꨯးသ္ꨮꨲမꨓ္းေꨀꨣꨳ မူိꨓ္ ꨀꨓ္တꨤင္း ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨟꨤမ္ꨳ သ္ꨮꨲမꨣးꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ သင္ဝꨣꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ပꨯꨲမီꨳꨬလꨳ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳေꨀꨣꨳꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲ တီꨳꨓꨯꨳ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳ လꨯꨳမူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ


Read more »»
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes