မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, June 10, 2013

Android Wallpaper မြꨀ္ꨲꨀြꨓ္

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သုပ္ꨲတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ Wallpaper မြꨀ္ꨲꨀြꨓ္ꨲ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီ ေတꨵ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ပꨯꨲမီꨳꨬလꨳ ꨁ္ꨮꨳꨡဝ္ꨓꨓ္ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ  ေပꨣးမီးေတꨵ ဝꨯꨵꨁꨣꨳ ဝꨯꨵꨁꨣꨳ ꨡမ္ꨲမီးꨡမ္ꨲလူိဝ္ မꨓ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေိေိ ယဝ္ꨵယြꨀ္ꨲꨁꨣꨳ ꨓꨣ ေပꨅ္ꨮꨁꨣꨳ ၊ မီးယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳမီးထꨰင္ꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲ လꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮတꨤင္းသꨱင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

Download >> Wallpaper မြꨀ္ꨲꨀြꨓ္မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ လူတ္ꨵ ꨡဝ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳSainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes