မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, June 8, 2013

တြꨓ္ꨳတꨣꨲ Android ꨀꨱမ္း ေꨟꨣꨳလꨰင္

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨕူꨳလꨰꨓ္ꨳꨀꨰမ္း ꨓ္ꨮးꨁꨣꨳꨕူင္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵ ေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨀꨰမ္း ေꨟꨣꨳလꨰင္း ꨁုိꨓ္ꨳလꨯြ ꨅူိင္ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨅꨤမ္း လꨰꨓ္ꨳတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ လီလꨰꨓ္ꨳေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  သꨰꨀ္ꨵ မꨓ္းေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲ ယ္ꨮꨲသင္ မီး 7 MB ꨀူꨉ္း ꨅꨓ္ ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳတꨣꨵ


BMX Boy
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes