မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, June 19, 2013

App တꨣꨲꨕꨱဝ္ꨳပတ္း ꨓ္ꨮးꨕူင္း ꨕꨤꨯꨲတꨯး

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨓꨯꨵသမ္ꨵ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ ပတ္းꨕꨱဝ္ꨳ ꨓ္ꨮးꨕူင္း ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း ꨟꨱတ္း ဝꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨕꨤꨯꨲ တꨯး ꨁꨣꨳ ေꨡꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ ꨓ္ꨮးꨕူင္း ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨁ္ꨮꨳꨕꨱဝ္သိမ္း ꨅုိင္ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳ ꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷


Read more »»Download==App တꨣꨲꨕꨱဝ္ꨳပတ္း

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes