မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, June 11, 2013

ထုꨀ္ꨵꨕြမ္ꨵꨡမ္ꨲꨕြမ္ꨵ


ေပဳꨳတꨯးꨟဝ္းꨕြမ္ꨵꨀꨓ္
တꨀ္းေတꨟꨓ္လြင္ꨳꨀ်
ꨕဝꨀူꨓ္းးတꨯးꨟဝ္း
ေတယူꨲသဝ္းꨀꨓ္ယꨱꨓ္
တုိꨓ္းေတꨡမ္ꨲမီးꨁꨱꨓ္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ
ေပဳꨳꨟဝ္းꨡမ္ꨲꨕြမ္ꨵꨀꨓ္
ꨟူꨵေတꨟꨓ္လြင္ꨳꨅဳꨵ
ꨕဝꨀူꨓ္းတꨯးꨟဝ္း
ꨟုိဝ္ေတသဝ္းယꨱꨓ္လꨯꨳ
ပူိꨓ္ꨳေတꨡဝ္လြင္ꨳမꨯမဳꨳပꨓ္ꨡမ္ꨲꨟꨤင္ꨵပꨯꨤꨀမ္- ꨅꨤꨯးလꨰင္း
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes