မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, June 21, 2013

ꨅဝ္ꨳတꨣသꨰင္ (ꨡလြင္းꨓူ)

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ပီꨳꨅꨤꨯး Ai Shan Shan ယူꨲတီꨳ Facebook ေသယြꨓ္းထုိင္ꨁꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ ထမ္းၾတꨣး ꨓꨯꨬလꨳ ꨅြင္ꨲ လꨯꨳတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ထꨰင္ꨳꨁꨣꨳယဝ္ꨵ   ပꨱꨓ္ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ (ꨡလြင္းꨓူ ) ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လီထြမ္ꨲေတꨵ꨸ꨁꨣꨳယဝ္ꨳꨁꨣꨳေတꨵ
ꨟꨮ္ꨳ ပီꨳ Ai Shan Shan ꨟဝ္း ပꨱꨓ္ꨕူꨳလီ ထြမ္ꨲꨀꨮꨣꨲေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳလꨯꨳၾတꨣး ꨕ္ꨮး꨸ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ း)

(ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳေပꨣးꨡဝ္ꨁꨣꨳဝꨣꨳေတꨵ ꨟြတ္ꨳထုိင္တီꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳလီ ꨟ္ꨮꨳလြင္ꨳလီꨓꨓ္ꨵ ꨀုိတ္းတူဝ္ꨟဝ္းꨀꨮꨣꨲꨓꨓ္ လူိဝ္ေသ ထမ္းၾတꨣးꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲမီးသင္ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ။)

သင္ꨡမ္ꨲꨲꨟူꨵ လꨤꨯးလူတ္ꨵ  ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅိုင္ ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ  ꨁꨣꨳꨬလꨳ


Read more »»

ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳထမ္းၾတꨣး ꨅုိဝ္ꨳꨅဝ္ꨳေꨟꨣးထမ္းၾတꨣး Download Size
1 ꨡလြင္းꨓူ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ Click Here 31.00 MB
2 ꨡလြင္းꨓူ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ Click Here 15.00 MB
3 ꨡလြင္းꨓူ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ Click Here 15.00 MBမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨡမ္ꨲ လꨯꨳ ထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳSainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes