မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, June 6, 2013

၅၅ ႀကိမ္ေျမႇာက္ ပင္လံုစာျပန္ပဲြ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီး

ပင္ပြꨯးတꨰမ္ꨳတြပ္ꨲꨁူꨓ္ꨵꨁꨯꨳလိꨀ္ꨳ ပရိယတ္တိသꨑ္ꨒမ္မပꨣလ ꨀꨰꨓ္ꨲꨅဝ္ꨳꨅုိင္ꨳတꨯး ပြꨀ္ꨳꨀမ္း (55)
(23.5.2013) ꨀꨤင္ꨓ္ꨮ ꩂ မြင္းေတꨣꨲ ꨼꨻ မြင္းꨓꨓ္ꨵ ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ၊ ဝꨤꨯးဝꨓ္း ꨼း꨾꨻ မြင္းေတꨣꨲ ꨾း꨾꨻ မြင္းꨓꨓ္ꨵ ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းထမ္းလူင္ သုဝꨓ္ꨲꨓꨕူꨲမိ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅုိင္ꨳတꨯး ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ပꨤင္ꨀုမ္ꨁြပ္ꨳꨁူပ္ꨲ ပြꨀ္ꨳꨀမ္း (ꩀꩀ) ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းေသ တမ္းဝꨤင္းꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲ မူိဝ္းꨓꨣꨳ၊ ꨡုပ္ꨲꨀုမ္ꨀꨓ္ လြင္ꨳꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္သꨣꨲသꨓꨣꨲꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။
(24.5.20313) ဝꨤꨯးဝꨓ္း ꨼꨽ မြင္း တမ္ꨳတီꨳ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅုိင္ꨳတꨯး ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨬတꨲꨡဝ္ တီꨳဝတ္ꨵမင္ꨲꨀလꨣꨲမူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ပꨤင္းꨡဝ္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨓꨣꨲယꨀꨁဝ္ ꨡိꨀ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨡြင္ꨲလိꨀ္ꨳꨁဝ္ ေယꨣးꨁိင္း ꨕꨰဝ္မꨣး တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းထမ္းလူင္ သုဝꨓ္ꨲꨓꨕူꨲမိ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ ပꨤင္လူင္ေသ လူꨲတꨤꨓ္းယꨤတ္ꨲꨓမ္ꨵ တြꨓ္ꨳသူး ꨅဝ္ꨳꨡြင္ꨲလိꨀ္ꨳꨁဝ္ꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။
ပီ ꨽꨻꨼꨾ ꨓꨯꨵ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅဝ္ꨳ ꨁဝ္ꨳတꨰမ္ꨳတြꨀ္ꨲ မီးꨀꨮꨣꨲ 1110 ပꨣးေသ ꨡြင္ꨲပူꨓ္ꨵꨀꨮꨣꨲ 714 ပꨣးယဝ္ꨵ။
ꨡꨓ္ꨁဝ္ꨳꨁူꨓ္ꨵꨁꨯꨳ မီးꨀꨮꨣꨲ 386 ပꨣးေသ ꨡြင္ꨲပူꨓ္ꨵꨀꨮꨣꨲ 345 ပꨣးယဝ္ꨵ။
ပꨤင္ပꨓ္သူး ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲ ꨁꨤဝ္းဝꨯꨤးဝꨓ္း ꨽း꨻꨻ မြင္း။
ရွမ္းျပည္နယ္လံုးဆုိင္ရာ ပိဋကတ္ရွမ္းဘာသာျပန္ သံဃာ့အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (၅၅) ႀကိမ္ေျမႇာက္ ပရိယတိၱသဒၶမၼပါလ စာပဲြေတာ္
(၂၃၊ ၅၊ ၂၀၁၃) နံနက္ ၇ နာရီမွ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ တစ္ခ်ိန္၊ မြန္းလႊဲ ၁ နာရီမွ ၃း၃၀ နာရီတြင္ တစ္ႀကိမ္ ပင္လံုၿမိဳ႕ ပိဋကတ္ေက်ာင္း သုဝဏၰဘူမိေရႊရတုဓမၼာရံုေတြင္ စာျပန္ပဲြေတာ္သုိ႔ ၾကြေရာက္လာၾကကုန္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ အရပ္ရပ္မွ သံဃာေတာ္တုိ႔သည္ (၅၅) ႀကိမ္ေျမႇာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံကုိ က်င္းပသြားခဲ့ပါသည္။ သာသနာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား အသင္းအဖဲြ႕ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ခ်မွတ္သြားခဲ့ပါသည္။
(၂၄၊ ၅၊ ၂၀၁၃) မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္တြင္ မဂၤလာေမြေတာ္ေက်ာင္းမွ ပိဋကတ္ေက်ာင္းသုိ႔ နာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား စာေအာင္သံဃာေတာ္မ်ားအား အခန္းအနားျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ၿပီး စာေအာင္သံဃာေတာ္မ်ားအား စာေအာင္ဆုမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသြားခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၃ ခုတြင္ သေဘာေရးေျဖတြင္ သံဃာေတာ္ (၁၁၁၀) ပါး ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိၾကၿပီး (၇၁၄)ပါး ေအာင္ျမင္သြားပါသည္။ အာဂံုေျဖဆုိသည့္ သံဃာေတာ္ (၃၈၆) ပါးရွိၿပီး (၃၄၅) ပါးေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ဆုေပးပဲြ ေရစက္ခ်ပဲြအား မြန္းလဲႊ ၂ နာရီတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

၅၅ ႀကိမ္ ပိဋကတ္ရွမ္းဘာသာျပန္ သံဃာအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သည့္ နာယကဆရာေတာ္မ်ား
DSC03211
အခန္းအနားမွဴးဆရာေတာ္အျဖစ္ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ အရွင္သုခမိႏၵ ေဆာင္ရြက္
DSC03210
ရံုးတာဝန္ခံ သံဃာေတာ္တစ္ပါး ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္းျပသ

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည့္ သံဃာေတာ္မ်ား
အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည့္ သံဃာေတာ္မ်ား
DSC03247
ေဒါက္တာပညာနႏၵ ဓါတ္ေတာ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ တင္ျပစဥ္
DSC03251
ပဥၥမ မဟာနာယကဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲမုနိႏၵ ကန္မိန္းေက်ာင္း လားရႈိးၿမိဳ႕ နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္
DSC03265
၅၅ ႀကိမ္ေျမႇာက္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သည့္ သံဃာေတာ္မ်ား
DSC03269
ရံုးတာဝန္ခံ သံဃာေတာ္မ်ား ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္ ျပင္ဆင္စဥ္
DSC03273
ေအာင္စာရင္းကုိ ၾကည့္ရႈေနၾကေသာ ေသာတုဇန စာသင္သားမ်ား

ကဆုန္လျပည့္ စာေအာင္ဆုယူမည့္ ပင္လံုၿမိ႕ေရာက္ သံဃာေတာ္မ်ား
ကဆုန္လျပည့္ စာေအာင္ဆုယူမည့္ ပင္လံုၿမိ႕ေရာက္ သံဃာေတာ္မ်ား
၅၅ ႀကိမ္ေျမႇာက္ ပင္လံုစာျပန္ပဲြ ဆုေပးပဲြ အခန္းအနား
၅၅ ႀကိမ္ေျမႇာက္ ပင္လံုစာျပန္ပဲြ ဆုေပးပဲြ အခန္းအနား
စာေအာင္သုိ႔ ၾကြေရာက္ေသာ ဆရာေတာ္မ်ား
စာေအာင္သုိ႔ ၾကြေရာက္ေသာ ဆရာေတာ္မ်ား
စာေအာင္ပဲြ အခန္းအနားသုိ႔ ၾကြေရာက္ေသာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ အရွင္သုခမိႏၵ
စာေအာင္ပဲြ အခန္းအနားသုိ႔ ၾကြေရာက္ေသာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ အရွင္သုခမိႏၵ
DSC03291
ပရိယတိၱသဒၶမၼပါလ မဟာဓမၼာစရိယ ဘဲြ႕ခံ အရွင္ဇာေနယ် (ေက်ာက္မဲ)
DSC03292
ပရိယတိၱသဒၶမၼပါလ ဓမၼာစရိယ ဘဲြ႕ခံ သာမေဏတစ္ပါး
DSC03296
ပဥၥမ သံဃမဟာနာယက ကန္မိန္းဆရာေတာ္ႀကီး စာေအာင္ပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္လာစဥ္
DSC03308
မဟာဓမၼာစရိယဘဲြ႕ခံယူရန္ ၾကြေရာက္လာေသာ အရွင္ဇာေနယ် ေက်ာက္မဲ
DSC03310
ဓမၼာစရိယ ဘဲြ႕ယူရန္ ၾကြေရာက္လာေသာ ရွင္ကုသလာလကၤာရ
စာေအာင္ဆုအခန္းအနား တက္ေရာက္သည့္ ပရိသတ္မ်ား
စာေအာင္ဆုအခန္းအနား တက္ေရာက္သည့္ ပရိသတ္မ်ား
ေဒါက္တာပညာနႏၵမွ ေရစက္ခ် တရားေပးေနစဥ္
ေဒါက္တာပညာနႏၵမွ ေရစက္ခ် တရားေပးေနစဥ္
လြိဳင္လင္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမုိးဟိန္းမွ အရွင္ဇာေနယ (ေက်ာက္မဲ)အား မဟာဓမၼာစရိယာ ေအာင္လက္မွတ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းစဥ္
လြိဳင္လင္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမုိးဟိန္းမွ အရွင္ဇာေနယ (ေက်ာက္မဲ)အား မဟာဓမၼာစရိယာ ေအာင္လက္မွတ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းစဥ္
SSA/RESS  စဝ္ေပါေခးမွ အာရွင္ဇာေနယ်အား မဟာဓမၼာစရိယ ဆုတံဆိပ္မ်ား ဆက္ကပ္စဥၤ္
SSA/RESS စဝ္ေပါေခးမွ အာရွင္ဇာေနယ်အား မဟာဓမၼာစရိယ ဆုတံဆိပ္မ်ား ဆက္ကပ္စဥၤ္
ပရိယတိၱသဒၶမၼပါလ ဓမၼာစရိယ ဘဲြ႕လက္ခံယူေနေသာ ရွင္ကုသလာလကၤာရ
ပရိယတိၱသဒၶမၼပါလ ဓမၼာစရိယ ဘဲြ႕လက္ခံယူေနေသာ ရွင္ကုသလာလကၤာရ
စာေအာင္ဆုယူရန္ ၾကြေရာက္လာေသာ ၂၀၁၃ ခု စာေအာင္သံဃာေတာ္မ်ား
စာေအာင္ဆုယူရန္ ၾကြေရာက္လာေသာ ၂၀၁၃ ခု စာေအာင္သံဃာေတာ္မ်ား


ဝ္ꨣ:တီꨳꨓꨯꨵ; | From Here: http://shanviews.com/?p=394
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes