မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, June 13, 2013

ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ပုတ္ꨵထꨅဝ္ꨳ တꨣꨲသ္ꨮꨲတီꨳ Blog

Read more »» မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨅူိဝ္းသူင္ꨲ ꨟꨱတ္း ဝꨰပ္ꨵဝꨤꨯꨵ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵꨁꨣꨳꨟဝ္း ꨁုိꨓ္း ꨅꨰꨀ္ꨲꨬꨕ ပꨓ္ ꨟꨤင္ꨳပုတ္ꨵထၾꨕꨣး ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းတီꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳ သ္ꨮꨲတီꨳ ဝꨰပ္ꨲသꨤꨯꨵ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲမူိꨓ္ ꨓင္ꨲꨁꨣꨳꨓꨯꨵꨅုိင္


<embed height="390" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://api.ning.com/file/L5p21n*6dK5c*KXi8O6ge*RrM30jFv3Gmw7AZr12uAbgsnAR0oJASYWNoUM
CCQs7NxX60VNuTswS73we98-0MurIgAIXT1FC/file.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="280"wmode="transparent"></embed>

ထꨰင္ꨳ ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ ꨁ္ꨮꨳꨓပ္ꨵယမ္ꨅုိင္ ꨡဝ္သ္ꨮꨲဝꨯꨵလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ Code မꨓ္းသမ္ꨵꨡဝ္တီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
<embed height="390" pluginspage="http://www.macromedia.co/go/getflashplayer" quality="high" src="http://api.ning.com:80/files/K0XvuKX4bouT*7JZZEKPV3g7BO9l1ZOdP1xgRbDOODmwqvovKx
PR82lt8bOSZ45qophJcKBBNHIsGPbPWlxRnzZnJV3C2IG0/Buddha.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="280"wmode="transparent"></embed>


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨡမ္ꨲပြင္ꨲꨅ္ꨮ ꨓꨯေꨀꨣꨳ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳSainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes