မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, June 11, 2013

ေပꨣးတꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲလိꨀ္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးFacebook Status သင္ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳတူဝ္လိꨀ္ꨳပꨱꨓ္သီသြမ္ꨲꨅုိင္

မ္ꨮသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨲဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ
မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေတမꨣးမြꨀ္ꨲꨬꨓ လြင္ꨳFacebook ꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ
ေပꨣးတꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲလိꨀ္ꨳတီꨳꨓ္ꨮးFacebook Status သင္ꨁ္ꨮꨳꨟꨮ္ꨳတူဝ္လိꨀ္ꨳပꨱꨓ္သီသြမ္ꨲꨅုိင္
ꨀူးꨡဝ္ꨀုꨀ္ꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသ လꨯꨤꨳတူဝ္လိꨀ္ꨳမꨓ္းတꨣꨵ။

@[1: ]@@[1:[0:1: လꨯꨤꨳတူဝ္လိꨀ္ꨳမꨓ္းတီꨳꨓꨯꨳတꨣꨵ ]]


ꨟꨤင္ꨳမꨓ္းꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ


Read more »»

ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (တꨯးꨓုမ္ꨲ)
 ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း - ꨀုꨓ္ꨟꨱင္
ꨡဝ္မꨣးတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ>> http://www.tainum.com/2013/06/facebook-status_10.html
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes