မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, June 19, 2013

ꨀꨤꨀ္ꨲေသꨣးတꨯး Go Locker Tai 
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨀꨤꨀ္ꨲေသꨣး တꨯး ꨡꨓ္ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း ꨁူင္သꨤင္ꨳ ꨟꨱတ္းꨡြꨀ္ꨲ ဝꨯꨵ ꨕꨤꨯꨲ တꨯး ပꨱꨓ္ Go locker tai
တြꨓ္ꨳ တꨣꨲ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း ꨓ္ꨮး မုိဝ္းထုိဝ္ ꨕူင္း ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨁꨣꨳေတꨵ ꨅ္ꨮꨳ တူꨉ္း ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ မꨰꨓ္ꨳ ꨅ္ꨮ ꨁꨣꨳꨬတꨵယဝ္ꨳ ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း 
ယ္ꨮꨲꨓမ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳသင္ဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္
ꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ  
 


Download= Go Locker Tai

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes