မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, June 10, 2013

လꨯꨤးꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳꨕုꨉ္ꨲလꨯꨳGtalk လꨯꨳ သြင္ သꨤမ္ꨡꨓ္ ေတꨲꨀꨮꨣꨲ

လြꨀ္းလꨯꨤးတꨣꨲꨟꨮ္ꨳꨕုꨉ္ꨲလꨯꨳGtalk လꨯꨳသြင္ သꨤမ္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵꨬတꨵ  တီꨳꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨤင္ꨲꨡꨓ္ꨓꨯေꨀꨣꨳ
တꨰမ္ꨳဝꨯꨵယူꨲတင္းꨓမ္၊ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ေတဝꨯꨵမူိꨓ္ꨓင္ꨲ ပပ္ꨵမꨯꨤတြင္းꨕူꨳတꨰမ္ꨳေသ လူဝ္ꨲမꨣးမူိဝ္ꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳေပꨣးꨟꨣငꨯꨤꨳ
သင္ဝꨣꨳေသေꨀꨣꨵ꨸ထꨤမ္မꨣးꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳေပꨣးတြပ္ꨲလꨯꨳငꨯꨤꨳꨓꨓ္ꨵ ꨅင္ꨲလꨯꨳတꨰမ္ꨳမꨯꨤတြင္းဝꨯꨵꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယဝ္ꨵ

 ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨁဝ္ꨳတီꨳStart ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ ꨁဝ္ꨳꨟꨣတီꨳGoogle Talk ꨓꨓ္ꨵေသ ꨓꨱꨀ္းꨓူꨁြꨓ္ꨁꨮꨣတီꨳ

Google Talk ꨓꨓ္ꨵေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းProperties တꨣꨵ

 တီꨳꨅုမ္း တꨰဝ္း ꨓꨓ္ꨵ  ꨕꨯꨤꨲလင္သုတ္းꨓꨓ္ꨵ  ေပꨣꨵသ္ꨮꨲထꨰင္ꨳဝꨣꨳ /nomutexꨓꨯ တꨣꨵ။ 

တူꨉ္းတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
မူိဝ္ꨳပꨯꨲသ္ꨮꨲ           =  "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe"  လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯ
ဝꨯꨤးေသသ္ꨮꨲယဝ္ꨵ  =  "C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe" /nomutex လꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯ
လုိꨓ္းသုတ္းေပꨣးေပꨣꨵသ္ꨮꨲယဝ္ꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳ Apply  ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိ္င္ꨳေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္း Ok တꨣꨵ။
ꨕုꨉ္ꨲတူꨉ္းꨬလꨳꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨕုꨉ္ꨲꨡꨀြင္ꨵꨀ်ီꨲတြꨀ္ꨵ လꨯꨳသြင္ သꨤမ္ꨡꨓ္ယဝ္ꨵ။
      ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (တꨯးꨓုမ္ꨲ)
 ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္
ꨡဝ္မꨣးတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ>> http://www.tainum.com/2013/06/gtalk.html
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes