မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, June 8, 2013

GUN ZOMBIE HELLGATE v3.6 Apk Game 31MB

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨓꨯေꨀꨣꨳပꨱꨓ္ ꨀꨱမ္း ꨡꨓ္လီလꨰꨓ္ꨳယူꨲ ꨡꨓ္ ꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္းသူင္ꨲယိုဝ္းꨀြင္ꨳꨓꨓ္ꨵေတꨵ မꨰꨓ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨓꨯꨳ း) လꨯꨳ ꨡဝ္ꨀြင္ꨳ ေသ ယုိဝ္း ꨕꨰတ္ꨲ ꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သꨰꨀ္ꨵမꨓ္းေတꨵ မီး 31.MB ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀူꨉ္း ꨡမ္ꨲယ္ꨮꨲသင္ ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ  ꨅꨤမ္းလꨰꨓ္ꨳတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes