မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, June 8, 2013

Hill Climb Racing for android game

ꨓꨯꨵꨬတꨵ ပꨱꨓ္ ꨀꨱမ္း ေꨟꨣꨳလူတ္ꨵ ꨁုိꨓ္ꨳ လြꨯ လူင္း လူင္ꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳလꨰꨓ္ꨳ꨸ ယူꨲꨁꨣꨳ ꨀမ္း꨸ ꨡဝ္ေꨁꨣး မꨓ္းꨟꨀ္းတိꨀ္း꨸ ေꨡꨣꨳꨬꨟꨳꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳလꨱꨓ္ꨳတူꨉ္း ꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ မီးတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ


mmt
mu
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes