မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, June 25, 2013

Keyboard Tai (လြꨀ္းမုိဝ္းတꨯး)မ္ꨮꨲမ္ꨮꨲ တꨣꨲꨕူင္းꨕူင္းAndroid မꨣးယဝ္ꨵRead more »» မ္ꨮꨲသုင္ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨲဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ
မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေတမꨣးꨕꨤꨀ္ꨲပꨓ္ လြꨀ္းမုိဝ္းတꨯးမ္ꨮꨲ꨸ ꨓꨯယဝ္ꨵ
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းငိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ ꨕူꨳꨁူင္သꨤင္ꨳꨡြꨀ္ꨲလြꨀ္းမုိဝ္းတꨯး ꨅꨯꨤးꨡြင္ꨲမူိင္းꨓꨯꨵယူꨲေတꨵ꨸
လြꨀ္းမုိဝ္းတꨯး ꨡꨓ္ꨡြꨀ္ꨲမ္ꨮꨲꨓꨯꨵ ေတလꨯꨳဝꨣꨳꨁꨰမ္ꨵေတꨵ꨸ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ၊ ꨀုိꨀ္းပꨣးလြꨀ္းမုိဝ္းꨡင္းꨀိတ္ꨵ
တူဝ္ꨓပ္ꨵတꨯးေꨀꨣꨳꨬꨓဝꨯꨵပꨓ္ꨀမ္းလꨱဝ္

တူဝ္လိꨀ္ꨳတီꨳꨓꨱꨀ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳယ္ꨮꨲမꨣး ꨓꨱꨀ္းငꨯꨤꨳမꨣးေတꨵ꨸
ꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨕူင္းAndroidꨁဝ္ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵဝꨯ꨸ꨬလꨳ
=======================================================
 ေပꨣးသြꨤင္းသ္ꨮꨲꨓ္̒ꨮးꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲယဝ္ꨵꨁဝ္ꨳလူိꨀ္ꨳမꨯꨤပꨓ္ꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨁဝ္ꨳတီꨳSetting တꨣꨵ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းထꨰင္ꨳတီꨳ Language and keyboard တꨣꨵ
 မꨯꨤပꨓ္တီꨳလြꨀ္းမုိဝ္းတꨯးꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ
  သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ
ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯ
ꨀမ္းꨓꨯꨵ လူိꨀ္ꨳkeyboard မꨓ္းေသ ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳမꨓ္းတူꨉ္းꨬလꨳꨀမ္းꨓꨯꨵ
ေတလꨯꨳꨟꨓ္လြꨀ္းမုိဝ္းꨁꨰမ္ꨵ꨸ယူꨲယဝ္ꨵ။
                      ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္) 
ꨡဝ္မꨣးတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ-->> http://www.tainum.com/2013/06/keyboard-tai-android.html
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes