မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, June 11, 2013

လꨯꨤးꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳMozilla Firefox ꨕုꨉ္ꨲလꨯꨳ ꨡꨀြင္ꨵ Facebook/ Gmail ꨕုꨉ္ꨲမူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨀꨓ္လꨯꨳ(10)ꨡꨓ္Read more »» မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ꨅူိဝ္းမꨣးꨡꨰဝ္ꨲꨟြတ္ꨳထုိင္ဝꨰပ္ꨵသꨯꨤꨵတꨯးꨓုမ္ꨲꨟဝ္းꨁဝ္ꨓꨯꨵတင္းသꨱင္ꨳ
မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ေတမꨣးမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓပꨓ္ လꨯꨤးꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳMozilla Firefox 
ꨕုꨉ္ꨲလꨯꨳ ꨡꨀြင္ꨵ Facebook/ Gmail ꨕုꨉ္ꨲမူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨀꨓ္လꨯꨳ(10)ꨡꨓ္ ꨓꨯယဝ္ꨵ

Mozilla Firefox ꨓꨯꨵ ꨕုꨉ္ꨲꨡꨀြင္ꨵ Facebook/Gmail မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨀꨓ္ သꨤမ္သီꨲꨡꨓ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ 
ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပꨣးေတꨕုꨉ္ꨲလꨯꨳ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨀꨓ္သꨤမ္သီꨲꨡꨓ္ေတꨲꨀꨮꨣꨲꨓꨓ္ꨵ ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵ
တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵတꨣꨵ။
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳ
ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨓꨱꨀ္းတီꨳInstall Mulitifox ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။


ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲꨓꨯ ꨓꨱꨀ္းတီꨳAllow ꨓꨓ္ꨵထꨰင္ꨳꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ

ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ပ္ꨮꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္ꨳထꨰင္ꨳတီꨳ Install Now တꨣꨵ။
လုိꨓ္းသုတ္း ꨓꨱꨀ္းတီꨳRestart Now ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။
ေပꨣးဝꨣꨳMozilla ꨁုိꨓ္ꨳမꨣးꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵꨅုိင္ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳ File > New Identity Profile
(တူဝ္ပြတ္း Ctrl+All+M) ေသ ꨕုꨉ္ꨲꨡꨀြင္ꨵလꨯꨳ(10) ꨡမ္ꨲꨀꨣး ပꨤꨀ္ꨲꨓုိင္ꨳေꨀꨣꨳꨕုꨉ္ꨲလꨯꨳမူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ
ꨅꨤမ္းတူꨉ္းꨬလꨳေꨀꨣꨵꨁဝ္။

  ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)
ꨡဝ္မꨣးတီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳ>>http://www.tainum.com/2013/06/mozilla-firefox-facebook-gmail-10.html
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes