မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, June 28, 2013

ꨡူးလꨤꨯး ꨟြင္ꨵ ꨡူးလꨤꨯး Mp.3

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ေတꨵ ယြꨓ္ꨵ  ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ပီꨳꨓꨤင္းေꨀꨣꨵ ꨓုိင္ꨳ ယြꨓ္းꨀꨮꨤမ္း ꨡူးလꨤꨯး ꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨅြင္ꨲ လꨯꨳ တꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယြꨓ္ꨵ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ ꨀꨮꨤမ္း ဝꨤꨓ္ꨳ ꨟꨤမ္းထꨤင္ ꨓꨯေꨡꨣꨳ ေိေိ လီထြမ္ꨲ မူိꨓ္ ꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨓꨣ ထꨤင္ꨲꨬတꨵ ပီꨳꨟဝ္း ေတယꨤမ္ꨳꨉꨣးဝꨤꨓ္ꨳꨟꨤမ္းထꨤင္ꨬလꨳ ယြꨓ္းထုိင္ ꨁꨣꨳယူိဝ္း ေꨓꨣꨳ ꨡꨟီꨳ ꨷ ယဝ္ꨵယြꨀ္ꨲꨲꨀူꨉ္း ေပꨕိတ္းꨅ္ꨮ ꨁꨣꨳ ꨓꨣ ꨷ ꨁꨣꨳေတꨵ တꨤင္ꨲ ပꨓ္တꨤင္း မူတ္း ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨓꨣ ꨅုိဝ္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းေတꨵ ဝꨣꨳ ꨡူးလꨤꨯးꨟြင္ꨵꨡူးလꨤꨯး ꨓꨯ ေꨡꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨅူိဝ္း ပꨯꨲမီးꨓꨓ္ꨵꨁ္ꨮꨳ လꨯꨳေꨀꨣꨳ  ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨯꨳ ငꨤꨯꨳ꨸လူမ္꨸ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ မီးလြင္ꨳသင္ေꨀꨣꨳ ယြꨓ္းထုိင္ လꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨷

သင္ꨡမ္ꨲꨲꨟူꨵ လꨤꨯးလူတ္ꨵ  ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅိုင္ ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ  ꨁꨣꨳꨬလꨳ
Read more »»


ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨅုိဝ္ꨳေꨀꨣꨵꨟြင္ꨵ Download Size
1 တꨤင္းꨀꨮꨣꨲꨡꨤꨯꨳꨟꨣး ꨀꨰပ္ꨳ ꨡူးလꨤꨯး Click Here 3.73 MB
2 ဝꨤꨓ္ꨳꨟꨤမ္းထꨤင္ ꨡူးလꨤꨯး Click Here 2.38 MB
3 ေပꨣးဝꨓ္းꨀꨤတ္ꨲမူိင္းꨓꨤင္း ꨡူးလꨤꨯး Click Here 3.16 MB
4 ꨁꨰꨀ္ꨲတြင္ꨵꨬꨟꨳ ꨡꨤူးလꨤꨯး Click Here 3.29 MB
5 ꨡူးလꨤꨯး ꨟြင္ꨵ ꨡူးလꨤꨯး ꨡူးလꨤꨯး Click Here 3.27 MB
6 ꨡူးꨀꨤမ္ꨲꨟꨤꨯꨵ ꨡူးလꨤꨯး Click Here 2.99 MB
7 ဝꨤꨓ္ꨳꨟꨤမ္းထꨤင္ ꨡူးလꨤꨯး Click Here 4.01 MB
8 ေပꨣးေတဝꨣꨳꨓꨓ္ေတꨵ ꨡူးလꨤꨯး Click Here 3.51 MB
9 တꨯး ꨡူးလꨤꨯးလူိꨀ္ꨳဝꨓ္း ꨡူးလꨤꨯး Click Here 3.90 MB


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨡမ္ꨲ လꨯꨳ ထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳSainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes