မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, June 21, 2013

လꨤꨯး လူတ္ꨲ template တꨣꨲသ္ꨮꨲ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ယြꨓ္ꨵ  ꨅꨤꨯးလူိꨓ္ ယြꨓ္းထုိင္ လꨤꨯး သိမ္း template ꨓꨯꨁꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨅင္ꨲ လꨯꨳꨬꨓပꨓ္ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေꨀꨣꨵ ꨟူꨵေတꨵ မီးယူꨲတင္းꨓမ္ꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ? ေꨀꨣꨵꨡမ္ꨲꨟူꨵသမ္ꨵတုိꨀ္ꨵ ꨁမ္ ယူꨲꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲ ꨟိꨟိ
တူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨅꨤꨯးလူိꨓ္  template မꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵမီးတꨤင္းꨓမ္ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ ꨀꨮꨣꨲတီꨳꨓꨯꨳ လꨯꨳꨅ္ꨮꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳ လူိꨀ္လိင္ꨵမꨓ္းေသ ꨀꨮꨣꨲꨟꨓ္တူꨉ္းꨡꨓ္လꨯꨳꨅ္ꨮ ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ  ꨷ ꨷

ꨡꨓ္ꨟꨓ္ꨟꨤင္ꨳတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨳ ꨀꨮꨣꨲꨡꨓ္လ္ꨮေꨀꨣꨳလꨯꨳတꨤင္းသꨱင္ꨳေꨡꨣꨳ
Read more »»  ꨀꨮꨣꨲꨅြမ္းꨁꨣꨳေꨀꨣꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ ေပꨣးလꨯꨳꨅ္ꨮꨵေတꨵ တူꨉ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨳ  မꨓ္းေတမီး ဝꨯꨵ  Demo ꨬလꨳ Download ꨁꨣꨳယဝ္ꨳ ။ သင္ꨓꨰꨀ္းတီꨳ Demo ꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းေတꨀꨮꨣꨲꨕူꨉ္ꨲတူꨉ္းꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္မꨓ္းေꨡꨣꨳ
သင္ဝꨣꨳ ꨓꨰꨀ္းတီꨳ Download ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ မꨓ္းေတ လူတ္ꨲ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တူꨉ္းꨅြမ္းတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨬလꨳ ꨷

 ေပꨣးꨓꨰꨀ္းတီꨳ Demo ꨓꨓ္ꨵေတ မꨣးꨕꨱဝ္တီꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  တူꨉ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ တꨰမ္ꨳ လိꨀ္ꨳ တိတ္းဝꨯꨵယူꨲေꨡꨣꨳ


 ꨁꨣꨳေတꨵ  ေတလူတ္ꨵꨡဝ္ ꨀမ္းလꨱဝ္ ꨡꨓ္ꨓုိင္ꨳေသ ꨟꨱတ္းꨬꨓ ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳꨓꨣ ꨁꨣꨳꨬတꨵ ꨓꨰꨀ္းတီꨳ Download ꨓꨓ္ꨵေသ
Intarnet Download ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သꨰꨀ္ꨵမꨓ္းေꨀꨣꨳ လꨰꨀ္ꨵ ယူꨲꨁꨣꨳ ယြꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵ  Intarnet Download ꨬလꨳ ေပꨣးꨓꨰꨀ္းတီꨳ Download ꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ  Intarnet Download ꨁုိꨓ္ꨳမꨣးလူတ္ꨲꨀꨮꨣꨲꨀမ္းလꨱဝ္ꨬလꨳ
ꨅြင္ꨲလꨯꨳꨬꨓ ꨀꨮꨣꨲꨅူိင္ꨵꨓꨯေꨡꨣꨳ  ꨷


 ေပꨣးလူတ္ꨵ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ တူꨉ္းꨅုိဝ္ꨳ ꨡꨓ္ꨟဝ္းလူတ္ꨵ ꨓꨓ္ꨵေသ တူꨉ္းꨅြမ္းေသꨟꨱတ္းꨀꨮꨣꨲꨬလꨳ

 ေပꨣးယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ လိတ္ꨳ ꨕꨤလ္ မꨓ္း ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ folder ေသ ဝꨯꨵတီꨳ ꨓꨣꨳ Desktop ꨓꨓ္ꨵꨬလꨳ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေတꨟꨣငꨤꨯꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ေပꨣး ပꨓ္တီꨳယူꨲယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨡꨓ္လူတ္ꨲမꨣးꨓꨓ္ꨵလꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ လူဝ္ꨲ သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးဝꨰပ္ꨵꨟဝ္းꨀူꨉ္းယဝ္ꨵေꨡꨣꨳ ꨷
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨡမ္ꨲပြင္ꨲꨅ္ꨮ ꨓꨯေꨀꨣꨳ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳSainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes