မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, June 8, 2013

Temple Run: Oz v1.2.0 for android Game

ꨀမ္းꨓꨯꨳေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨀꨱမ္းတꨣꨲ ꨕူင္း ꨀူꨉ္းꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲ ꨁꨣꨳ ꨀမ္ꨳꨕြင္ꨳေꨀꨣꨳေတယꨤမ္ꨳလꨰꨓ္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳ - ꨀူꨉ္းယူင္းꨡꨤꨓ္းꨤတင္ꨲပꨓ္ ꨅူိဝ္း ပꨯꨲယꨤမ္ꨳလꨰꨓ္ꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀꨱမ္ꨳꨓꨯꨵေတꨵ  လꨯꨳလꨰꨓ္ꨳပꨤꨯꨳတူဝ္သတ္း ေသ ꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨁမ္း ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷ ꨅꨤမ္းလꨰꨓ္ꨳတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ

a
DLkQYys
de

ssd
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes