မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, July 12, 2013

ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္မꨤဝ္း - ေꨀꨣꨲလုိမ္းယꨤပ္ꨲ မꨤꨯ (2)

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵေတꨵ ယြꨓ္းꨕꨤꨀ္ꨲတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨅူိဝ္း ပꨯꨲမီး ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္မꨤဝ္း ( ေꨀꨣꨵလုိမ္းယꨤပ္ꨲ မꨤꨯ (꨽) ꨓꨯꨵ ꨁ္ꨮꨳလꨯꨳထြမ္ꨲ ꨀꨓ္ꨓꨯꨬလꨳ တꨤင္ ပꨓ္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးလꨯꨳꨅ္ꨮ ꨅꨓ္ ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷

သင္ꨡမ္ꨲꨲꨟူꨵ လꨤꨯးလူတ္ꨵ  ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅိုင္ ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ  ꨁꨣꨳꨬလꨳ
Read more »»ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨅုိဝ္ꨳေꨀꨣꨵꨟြင္ꨵ Download Size
1 လꨀ္ꨵꨟꨀ္ꨵ ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္မꨤဝ္း Click Here 3.73 MB
2 ꨡမ္ꨲꨁ္ꨮꨳယꨤꨓ္ ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္မꨤဝ္း Click Here 2.38 MB
3 ေꨀꨣꨵလုိမ္းယꨤပ္ꨲမꨤꨯ (꨽) ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္မꨤဝ္း Click Here 3.16 MB
4 ꨀ ꨁ င တꨤင္းꨟꨀ္ꨵ ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္မꨤဝ္း Click Here 3.29 MB
5 ꨀꨮꨤမ္းပꨰင္းမꨤဝ္ꨲသꨤဝ္ ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္မꨤဝ္း Click Here 3.27 MB
6 ꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵꨘꨤꨀ္ꨲပꨓ္ꨓြင္ꨵꨀူꨳယꨤမ္း ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္မꨤဝ္း Click Here 2.99 MB
7 ꨟဝ္းပꨱꨓ္တꨯးꨁူိဝ္းလꨱဝ္ ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္မꨤဝ္း Click Here 4.01 MB
8 ꨘꨤꨯးငꨣးလꨰမ္ ꨅꨤꨯးသꨰင္ꨅြမ္မꨤဝ္း Click Here 3.90 MB


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ လူတ္ꨵ ꨡဝ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ Sainawleangfa.tai@gmail.com

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes