မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, July 11, 2013

ေꨟꨣꨳလူတ္ꨵလမ္းꨀꨓ္ꨓ္ꨮး Andriod Game Real Racing 2

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ယြꨓ္းတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨅူိဝ္း ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳ Gmae ꨁဝ္ꨓꨯေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ တꨣꨲ ေꨟꨣꨳ လူတ္ꨵ လꨓ္း ꨀꨓ္ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ  ꨁꨣꨳေတꨵ ꨡမ္ꨲေပꨣးေမꨣေꨟꨣꨳꨁꨣꨳ ေပꨣးပꨱꨓ္ Gmae ꨓꨯ ꨁ္ꨮꨳေꨟꨣꨳ ꨡꨓ္ေတꨵ မꨓ္းလမ္းꨡဝ္ꨀူꨉ္းေꨡꨣꨳ ꨡꨟီး :D ယဝ္ꨵယြꨀ္ꨲꨁꨣꨳꨓꨣ ေပꨣးꨁ္ꨮꨳလꨯꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ


Download=Real Racing 2
Read more »»

Скриншоты игры Real Racing 2 на телефон, планшет Андроид.
Скриншоты игры Real Racing 2 на телефон, планшет Андроид. 
Скриншоты игры Real Racing 2 на телефон, планшет Андроид. 
Скриншоты игры Real Racing 2 на телефон, планшет Андроид.
Скриншоты игры Real Racing 2 на телефон, планшет Андроид. 
Скриншоты игры Real Racing 2 на телефон, планшет Андроид.
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes