မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, July 1, 2013

Android Battery Doctor Tai

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ  တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨕူꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း Android ꨁဝ္ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း ꨁူင္သꨤင္ꨳꨡြꨀ္ꨲ  Battery Docto ꨕꨤꨯꨲတꨯး ထꨰင္ꨳꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္သင္ထုꨀ္ꨲ ꨁုꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵ ေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မꨓ္းပꨱꨓ္ ꨡꨓ္လူလြမ္ ꨟꨮ္ꨳမꨤꨀ္ꨲꨟꨰင္း   Battery ꨟဝ္းꨁꨤမ္ꨲꨟုိင္ꨲ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ မꨓ္းꨟူꨵဝꨣꨳ ေတꨲ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္သမ္ꨵ ေတꨁꨤမ္ꨲလꨯꨳꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ꨀꨣꨳꨟုိဝ္ ?ꨅꨣꨵ ꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္း ꨓꨯꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ꨡꨓ္ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨓ္ꨮးꨕူꨓ္း ꨟဝ္းတꨤင္းသꨱင္ꨳ ꨓꨯꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  လꨯꨳဝꨣꨳ မူိꨓ္ ေမꨣယꨣ ꨡꨓ္ပ္ꨮꨵပꨣး ꨀုိꨀ္းဝꨯꨵ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ
 ေပꨣးꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨓꨯေꨀꨣꨳ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳ တꨣꨵ ꨷Read more »»

Download Battery Doctor Taiမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ လူတ္ꨵ ꨡဝ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳSainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes