မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, July 26, 2013

ꨅꨓ္ꨡဝ္ꨕြꨓ္ꨵတꨯး တꨣꨲꨓ္ꨮးꨕူင္း Android Tai-font

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ  ေꨀꨣꨵꨓုိင္ꨳ ယူꨲတီꨳ Facebook ေသ ယြꨓ္းထုိင္ ꨟꨮ္ꨳꨁုိꨓ္း တꨤင္ꨲ ပꨓ္ Android ꨕြꨓ္ꨵတꨯး ꨓꨯꨬလꨳ။ လိင္ꨵ  မ္ꨮꨲ꨸  ꨁီꨳပုတ္ꨵ ꨬလꨳ ꨕြꨓ္ꨵ မꨓ္းꨁꨣꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵ ဝꨣꨳေတꨅꨓ္လꨯꨳငꨤꨯꨳ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲꨓမ္ေသ ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္ꨁꨣꨳ

Download=Android-Tai-Font-Installer.apk

Download=Android-Tai-Keyboard-Installer.apk

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes