မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, July 13, 2013

ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း - မြꨀ္ꨲꨁꨤင္ꨳတꨤင္း

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္း ꨓꨯꨵ ယြꨓ္ꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ယြꨓ္းထုိင္ꨬလꨳ လꨯꨳတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယြꨓ္တင္းေꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵ ယဝ္ꨵ လိင္ꨵမꨓ္း လူꨵ ꨀြꨣꨲ လူတ္ꨵꨡမ္ꨲလꨯꨳꨬလꨳ လꨯꨳꨁုိꨓ္းသုပ္ꨲတꨤင္ꨲ မ္ꨮꨲꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨰပ္းꨓꨯꨵေတꨵ  ပꨱꨓ္ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း ꨟြင္ꨵ  ဝꨯꨵ မြꨀ္ꨲꨁꨤင္ꨳတꨤင္း ꨓꨯ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨓ္ထြမ္ꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ  ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷

သင္ꨡမ္ꨲꨲꨟူꨵ လꨤꨯးလူတ္ꨵ  ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅိုင္ ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ  ꨁꨣꨳꨬလꨳ

Read more »»


ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨅုိဝ္ꨳေꨀꨣꨵꨟြင္ꨵ Download Size
1 မြꨀ္ꨲꨁꨤင္ꨳတꨤင္း ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း Click Here 4.04 MB
2 ꨓမ္ꨵတꨣယꨣꨅ္ꨮ ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း Click Here 3.34 MB
3 ယꨣꨲတြꨯꨲꨟူဝ္ꨅ္ꨮꨕꨀ္းတူ ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း Click Here 3.88 MB
4 ꨁုိꨓ္းမူိဝ္ꨳꨘူꨓ္ယြꨀ္ꨲꨅ္ꨮ ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း Click Here 3.29 MB
5 ꨟꨀ္ꨵတꨱမ္ꨅ္ꨮ ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း Click Here 3.27 MB
6 လꨀ္ꨵꨟꨀ္ꨵꨕꨤꨯꨲလင္ ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း Click Here 2.99 MB
7 ꨅြင္ꨲေတထူꨀ္ꨳꨟꨀ္ꨵ ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း Click Here 4.02 MB
8 ꨟꨀ္ꨵꨟိမ္းလူိꨓ္ ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း Click Here 2.73 MB
9 ပꨰင္းꨟꨀ္ꨵသြင္ꨅ္ꨮ ꨅꨤꨯးသုꨓ္ꨟꨤꨯး - ယိင္းဝတ္ꨵတိင္း Click Here 2.73 MB


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ လူတ္ꨵ ꨡဝ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳ Sainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes