မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, July 15, 2013

ပုိꨓ္းတꨯး ꨅဝ္ꨳသူိဝ္ꨕူိꨀ္ꨲ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ေꨀꨣꨵꨕူꨳꨟꨀ္ꨵလိꨀ္ꨳလꨤꨯးတꨯးꨬလꨳ ေꨀꨣꨵꨁ္ꨮꨟူꨵသူꨀ္ꨳပုိꨓ္းတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳꨟဝ္းꨡဝ္မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲ တြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ပုိꨓ္း ꨅဝ္ꨳသူိဝ္ꨕူိꨀ္ꨲꨲ  ꨓꨯေꨡꨣꨳ ေꨀꨣꨵတꨰမ္ꨳ မꨓ္းေတꨵ ပꨱꨓ္ မူိင္းꨁမ္းꨁူိဝ္းသꨤင္ ꨓꨯေꨡꨣꨳ  မꨤင္ေꨀꨣꨵ ေꨀꨣꨳေတꨟူꨀꨓ္ မꨤင္ေꨀꨣꨵေꨀꨣꨳေတꨡမ္ꨲꨟူꨵေꨀꨣꨳမီးတꨤင္းꨓမ္ ꨁꨣꨳေꨓꨣ ꨷? ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေပꨣꨳေတꨟူꨵ လြင္ꨳ သူိꨀ္ꨳပိုꨓ္းတꨯး ꨀꨮꨣꨲမူိဝ္းꨓꨣꨳꨓꨓ္ꨵ ꨅူိဝ္းꨟဝ္းလီꨟူꨵꨀꨓ္ယဝ္ꨵ  သင္ꨁ္ꨮꨳလူ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷

Download=History-of-Lord-White-Tigerမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ လူတ္ꨵ ꨡဝ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳ Sainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes