မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, July 21, 2013

(ပရိꨀ္ꨳလူင္ ꨼꨼ သုꨀ္ꨳ ) ꨅဝ္ꨳ ꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳဝꨱင္းပꨤင္လူင္

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ လူိꨓ္ ပꨰတ္ꨲမူꨓ္း ဝꨓ္းေတꨁဝ္ꨳဝꨣꨲ ꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေတလꨯꨳꨀုသူိဝ္ꨲ  ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨵꨁဝ္ေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨀုသူိဝ္ꨲ ꨅြမ္းꨓꨯꨬလꨳ  ꨅြင္ꨲ လꨯꨳꨁတ္းꨅ္ꨮ ေသ တꨤင္ꨲပꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္  ပရိꨀ္ꨳလူင္ ꨼꨼ သုꨀ္ꨳ ꨡꨓ္ ꨅဝ္ꨳ ꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ  ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳဝꨱင္းပꨤင္လူင္ ေꨟꨣးဝꨯꨵ ပꨱꨓ္ ꨕꨤꨯတꨯးꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ေတꨟူꨵꨅꨀ္းꨀꨓ္ꨀူꨳေꨀꨣꨵယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ꨷?  ပꨱꨓ္ꨟုိဝ္ ꨓꨯေꨀꨣꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ထြမ္ꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ  ꨷ ꨟꨮ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ယူꨲလီ ꨀတ္းယꨱꨓ္ လြတ္ꨳေꨕးꨁꨰꨓ္ ꨀꨓ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷ ꨷

သင္ꨡမ္ꨲꨲꨟူꨵ လꨤꨯးလူတ္ꨵ  ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅိုင္ ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ  ꨁꨣꨳꨬလꨳ

Read more »»ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨅုိဝ္ꨳꨅဝ္ꨳေꨟꨣးထမ္း Download Size
1 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(မင္ꨲꨀလဳꨲသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 5.24 MB
2 {2}ပရိꨀ္ꨳလူင္-(ရတꨓသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 2.85 MB
3 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(မꨱတ္ꨵတဳꨲသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 5.24 MB
4 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(ꨁꨓ္ꨲထသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 3.12 MB
5 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(ေမဳးလသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 3.41 MB
6 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(ဝတ္ꨵတသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 4.03 MB
7 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(ထꨅꨀ္ꨵꨀသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 3.05 MB
8 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(ꨡဳꨲတဳꨲꨓဳꨲတိယသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 4.11 MB
9 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(ꨡိင္ꨲꨀုလိမဳꨲလသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 3.53 MB
10 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(ပြတ္းꨅိင္ꨲꨀသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 3.43 MB
11 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(ပုပ္ꨵပꨓသုꨀ္ꨳ) ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 3.43 MB
12 ပရိꨀ္ꨳလူင္-(꨼꨼)သုꨀ္ꨳꨬလꨳ ꨓမ္ꨵတြꨓ္းꨕြꨓ္းလီမꨓ္း။ ꨅဝ္ꨳꨁူးေꨁꨲမꨣꨲꨅꨣꨲရ Click Here 3.85 MBMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes