မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, July 21, 2013

( ပုတ္ꨵထꨣꨓုသတိ ) ꨅဝ္ၾသꨣꨲတꨣသꨰင္

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ လူိꨓ္ ပꨰတ္ꨲမူꨓ္း ဝꨓ္းေတꨁဝ္ꨳဝꨣꨲ ꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨓင္ꨲꨟုိဝ္ေတလꨯꨳꨀုသူိဝ္ꨲ ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨵꨁဝ္ေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨀုသူိဝ္ꨲ ꨅြမ္းꨓꨯꨬလꨳ ꨅြင္ꨲ လꨯꨳꨁတ္းꨅ္ꨮ ေသ တꨤင္ꨲပꨓ္ ထမ္းၾတꨣး ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨟူဝ္ေꨁꨣꨳၾတꨣး ေတꨵ ꨁꨣꨳ ပုတ္ꨵထꨣꨓုသတိ  ေꨀꨣꨵေꨟꨣး ေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨅဝ္ၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္လီ ထြမ္ꨲလီꨡဝ္ꨀူꨳꨡꨓ္ꨁꨣꨳ ယဝ္ꨵ ဝꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨟုိဝ္ ꨓꨯေꨀꨣꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ထြမ္ꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁꨣꨳေတꨵ ထြမ္ꨲယဝ္ꨵထြမ္ꨲ ထꨰင္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨷ ꨟꨮ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ယူꨲလီ ꨀတ္းယꨱꨓ္ လြတ္ꨳေꨕးꨁꨰꨓ္ ꨀꨓ္ေသꨀမ္းꨁꨣꨳ

သင္ꨡမ္ꨲꨲꨟူꨵ လꨤꨯးလူတ္ꨵ  ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅိုင္ ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ  ꨁꨣꨳꨬလꨳ
Read more »»


ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳထမ္းၾတꨣး ꨅုိဝ္ꨳꨅဝ္ꨳေꨟꨣးထမ္းၾတꨣး Download Size
1 ပုတ္ꨵထꨣꨓုသတိ ꨅဝ္ꨳၾသꨣꨲတꨣသꨰင္ Click Here 26.5 MB

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes