မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, July 26, 2013

ယွမ်ႉသီႁၵ်ႉ (ၼၢင်းယိင်းႁွမ်)

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉတေႉ  တၢင်ႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းဝၢၼ်ꧦ - လီထွမ်ႇ တေႉၶႃႈဢေႃႈ ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းတေႉ ဝႃႈ (ယွမ်ႉသီႁၵ်ႉ) ၽူႈႁွင်ႉမၼ်းတေႉ ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းႁွမ် ၶႃႈဢေႃႈႈ ၵႂၢမ်းမၼ်းၵေႃႈ ၶႃႈဢမ်ႇယွမ်း သိၵ်ႉမၼ်းၶႃႈ ဢဝ်ပဵၼ် မႃးၼႂ်းၶႅပ်းၵူၺ်းလႄႈ သဵင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁၢပ်ႇ တႅၵ်ႇ သင်ၶႃႈ ။ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၵမ်ႉၼမ်ၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ တူၺ်းၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸိူဝ်း တႂ်ႈၼႆႉ ၶႃႈလႄႈ ႁူဝ်လႂ်ၵေႃႈ ယင်း ပႆႇထွမ်ႇပေႃးပဵၼ် ဢၼ်ၶႅမ်ႉလၢႆယဝ်ႉဢေႃႈ း) ၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ယူႇမိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ ။ လႆႈၸႂ်ၵႂၢမ်းမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ေိေိ ၵမ်ႉဝူၼ်ႉၼမ်ယဝ်ႉၶႃႈၼေႃ သင်ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶဝ် ပႆႇမီးၸိုင်ၸၼ် ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉမူၼ်ႈꧦသိူဝ်းသေၵမ်းၶႃႈ

<<လၢႆးဢဝ်ၵႂၢမ်းလႄႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်း တူၺ်းတီးတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ>>

ၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈၵေႃႉႁွင်ႉ Download Size
1 ဢမ်ႇၼႅင်ၸႂ် ၼၢင်းယိင်းႁွမ် Click Here 3.23 MB
2 ႁၵ်ႉၼႃႇၵေႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈၸင်း ၼၢင်းယိင်းႁွမ် Click Here 3.34 MB
3 ယွမ်ႉသီႁၵ်ႉ ၼၢင်းယိင်းႁွမ် Click Here 3.13 MB
4 ထိုင်ၸၢတ်ႈလႂ်ၵေႃႈယႃႇ ၼၢင်းယိင်းႁွမ် Click Here 3.69 MB
5 ၵေႃႉၽုၵ်ႇႁၵ်ႉ  ၶိုၼ်းလၵ်ႉယၢၼ် ၼၢင်းယိင်းႁွမ် Click Here 2.95 MB
6 မွင်းဝၼ်းပွင်ႇလႅင်းၸႂ် ၼၢင်းယိင်းႁွမ် Click Here 3.53 MB
7 ႁၵ်ႉသူင်ႇသိမ်းၵိၼ်းၸႂ် ၼၢင်းယိင်းႁွမ် Click Here 3.13 MB
8 သၢဝ်ၼမ်ႉၶူင်း ၼၢင်းယိင်းႁွမ် Click Here 3.88 MB
9 တၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵၢမ်ႇ ၼၢင်းယိင်းႁွမ် Click Here 3.08 MBမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ သင်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် မီးလွင်ႈ ၸၼ် လူတ်ႉ ဢဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် တွင်ႈထၢမ် ထိုင် ၶႃႈႁဝ်းလႆႈယူႇဢေႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ ၵပ်းသုပ်ႇမႃး လႆႈတီႈSainawleangfa.tai@gmail.com ၼႆႈလႆႈယူႇ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes