မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, July 13, 2013

ယိင္းမူꨉ္ꨡူး - ယꨣꨲလုိမ္းꨓြင္ꨵသꨤဝ္တꨯးလြꨯ

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းယြꨓ္းꨟꨮ္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵယူꨲတီꨳꨀꨯ လꨯꨳထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨶ꨸ ꨓꨯꨬလꨳ ꨁတ္းꨅ္ꨮေသတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ဝꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡြꨓ္တင္းေꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵ ယဝ္ꨵ  လိင္ꨵ  မꨓ္း လူꨵ  ꨀြꨣꨲ  လူတ္ꨵꨡမ္ꨲလꨯꨳꨬꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္သုꨀ္ꨵꨅ္ꨮေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ေမးတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵလီ꨸ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨁꨣꨳ လꨤꨯꨳꨟꨱတ္း Mp-3 ေꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳꨡမ္ꨲယြမ္း Size မꨓ္းꨁꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳ ေပꨣးယြမ္း Size မꨓ္း ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅꨤင္ꨳလူꨵ သꨱင္ꨡမ္ꨲလီ ꨡမ္ꨲလီထြမ္ꨲꨅꨤင္ꨳပꨱꨓ္ꨀꨮꨣꨲꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ   ꨁꨰပ္းꨓꨯꨵေတꨵ  ပꨱꨓ္ ယိင္းမူꨉ္ꨡူး ꨟြင္ꨵ  ဝꨯꨵ (ယꨣꨲလုိမ္းꨓြင္ꨵသꨤဝ္တꨯးလြꨯ ) ꨓꨯꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ပꨱꨓ္ꨡꨓ္လီထြမ္ꨲ ဝꨤꨓ္ꨅ္ꨮေတꨵ꨸ꨁꨣꨳ ထြမ္ꨲမူိဝ္ꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ သမ္ꨵေပꨣးꨡမ္ꨲꨡိမ္ꨲလꨯꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ယြꨓ္ꨵ သꨱင္ေꨀꨣꨳ ဝꨤꨓ္ꨟူ ꨀꨮꨤမ္းေꨀꨣꨳထုꨀ္ꨲꨅ္ꨮ ဝꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ေပꨣးꨡမ္ꨲယုမ္ꨲေꨀꨣꨳထြမ္ꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ေပꨣꨳꨁꨰမ္ꨵ ယြꨓ္းထꨰင္ꨳေꨀꨣꨳလꨯꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ :P    ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷

သင္ꨡမ္ꨲꨲꨟူꨵ လꨤꨯးလူတ္ꨵ  ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅိုင္ ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ  ꨁꨣꨳꨬလꨳRead more »»
ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨅုိဝ္ꨳေꨀꨣꨵꨟြင္ꨵ Download Size
1 တꨤမ္ꨲတꨤင္းꨟꨀ္ꨵ ယိင္းမူꨉ္ꨡူး Click Here 4.13 MB
2 ꨅူꨵꨟꨀ္ꨵမူိဝ္ꨳဝꨓ္းꨀꨤတ္ꨲ ယိင္းမူꨉ္ꨡူး Click Here 4.08 MB
3 ယꨣꨲလိုမ္းꨓြင္ꨵ သꨤဝ္တꨯးလြꨯ ယိင္းမူꨉ္ꨡူး Click Here 4.29 MB
4 လုꨀ္ꨵတုိꨓ္ꨲꨬလꨳတꨯးꨓုမ္ꨲ ယိင္းမူꨉ္ꨡူး Click Here 4.16 MB
5 ꨅူိꨀ္ꨳꨁꨤတ္ꨳေꨀꨣꨳꨟူိဝ္းꨡမ္ꨲလꨯ ယိင္းမူꨉ္ꨡူး Click Here 4.42 MB
6 မꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္ꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵꨅꨰတ္ꨳ ယိင္းမူꨉ္ꨡူး Click Here 3.83 MB
7 လြမ္လြမ္မြင္းပ္ꨮꨵ ယိင္းမူꨉ္ꨡူး Click Here 4.02 MB
8 တꨤင္းꨟꨀ္ꨵပုိꨓ္ꨳတꨣꨲသူ ယိင္းမူꨉ္ꨡူး Click Here 4.96 MB
9 ယြꨓ္းသူးထုိင္ꨅꨤတ္ꨳꨓꨣꨳ ယိင္းမူꨉ္ꨡူး Click Here 3.42 MB
10 မြꨀ္ꨲꨕꨤꨓ္ငဝ္း ယိင္းမူꨉ္ꨡူး Click Here 3.46 MB


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ လူတ္ꨵ ꨡဝ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳ Sainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes