မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, July 13, 2013

ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း (တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ)

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းယြꨓ္းꨟꨮ္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵယူꨲတီꨳꨀꨯ လꨯꨳထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းမ္ꨮꨶ꨸ ꨓꨯꨬလꨳ ꨁတ္းꨅ္ꨮေသတꨤင္ꨲ ပꨓ္ ဝꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡြꨓ္တင္းေꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵ ယဝ္ꨵ  လိင္ꨵ  မꨓ္း လူꨵ  ꨀြꨣꨲ  လူတ္ꨵꨡမ္ꨲလꨯꨳꨬꨬလꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္သုꨀ္ꨵꨅ္ꨮေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ေမးတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵလီ꨸ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨁꨣꨳ လꨤꨯꨳꨟꨱတ္း Mp-3 ေꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳꨡမ္ꨲယြမ္း Size မꨓ္းꨁꨣꨳ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳ ေပꨣးယြမ္း Size မꨓ္း ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅꨤင္ꨳလူꨵ သꨱင္ꨡမ္ꨲလီ ꨡမ္ꨲလီထြမ္ꨲꨅꨤင္ꨳပꨱꨓ္ꨀꨮꨣꨲꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ꨓꨯꨵေတꨵ သꨱင္ေꨀꨣꨳလီ ထြမ္ꨲေꨀꨣꨳလီထြမ္ꨲ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨰပ္းꨓꨯꨵေတꨵ  ပꨱꨓ္ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း (ေꨀးသီး) ꨟြင္ꨵ  ဝꨯꨵ (တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ ) ပꨱꨓ္ꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ꨬလꨳ ဝꨣꨳꨡမ္ꨲမီးတꨣ ꨓꨯေတꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨅꨤမ္းထြမ္ꨲတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလ ေတꨟူꨵလူိဝ္ေသꨁꨣꨳယူꨲ :P    ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷

သင္ꨡမ္ꨲꨲꨟူꨵ လꨤꨯးလူတ္ꨵ  ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨓꨯꨵ ꨅိုင္ ꨀꨮꨣꨲတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ  ꨁꨣꨳꨬလꨳ
Read more »»


ꨁပ္ꨵ ꨅုိဝ္ꨳꨀꨮꨤမ္း ꨅုိဝ္ꨳေꨀꨣꨵꨟြင္ꨵ Download Size
1 တꨤင္းꨟꨀ္ꨵꨡမ္ꨲမီးတꨣ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း Click Here 4.13 MB
2 ယြꨓ္းꨟꨀ္ꨵ Baby ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း Click Here 4.08 MB
3 ယꨣꨲလုိမ္းꨟဝ္းꨬလꨳꨓြင္ꨵ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း Click Here 4.29 MB
4 ꨓြင္ꨵေမꨣသြꨓ္ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း Click Here 4.16 MB
5 ꨓြင္ꨵꨟꨱတ္းလꨯꨳ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း Click Here 4.42 MB
6 ꨟူိဝ္းꨟꨀ္ꨵꨟꨣး ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း Click Here 3.83 MB
7 ꨟꨀ္ꨵေတꨵꨀုိမ္း လုိမ္းေတꨵယꨤပ္ꨲ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း Click Here 4.02 MB
8 ꨟꨀ္ꨵꨓြင္ꨵတꨱမ္ꨅ္ꨮ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း Click Here 4.96 MB
9 ꨟꨮ္ꨳꨕြမ္ꨵꨀꨓ္ ပꨱꨓ္ꨟꨰင္းလꨱဝ္ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း Click Here 3.42 MB
10 ꨡမ္ꨲမီꨳꨅူꨵꨟꨀ္ꨵ ꨅꨤꨯးꨡြင္ꨲမူိင္း Click Here 3.46 MB


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ မီးလြင္ꨳ ꨅꨓ္ လူတ္ꨵ ꨡဝ္ꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ပြင္ꨲꨁꨤဝ္ꨲပꨓ္ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ ꨁꨣꨳꨟဝ္းလꨯꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨟူမ္ꨅူမ္းတြꨓ္ꨳယူꨲေꨡꨣꨳ ꨀပ္းသုပ္ꨲမꨣး လꨯꨳတီꨳ Sainawleangfa.tai@gmail.com ꨓꨯꨳလꨯꨳယူꨲꨁꨣꨳ

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes