မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, July 19, 2013

လꨤꨯးသ္ꨮꨲလိင္ꨵ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ -ꨀꨮꨤမ္း FlashSong

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳ ꨁꨣꨳꨟဝ္းေတယြတ္းမြꨀ္ꨳ လꨤတ္ꨳ သ္ꨮꨲလိင္ꨵ ꨀꨮꨤမ္း ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ ꨅꨣꨵꨀꨮꨣꨲ မူိꨓ္ ꨓင္ꨲꨁꨣꨳꨟꨱတ္းမꨣးꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳလꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္း ေပꨣးပꨱꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨓꨯ ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳ ေꨀꨣꨵꨡꨓ္ꨟူꨵေတꨵ꨸ ꨓꨓ္ꨵပꨯꨲမီးꨕ္ꨮ ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ ေတပꨱꨓ္ ꨕြꨓ္းလီတꨣꨲꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ယူꨲေတꨵ꨸ေꨡꨣꨳ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨁꨣꨳꨟꨱတ္းဝꨯꨵ  FlashSong Album ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳꨡဝ္ လꨤꨯးꨓꨯꨵ ꨟꨱတ္း ဝꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ပူိင္ တꨰꨀ္ꨳမꨓ္းတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳꨬလꨳ ꨕꨤꨀ္ꨲ ဝꨓ္းꨀိူတ္ꨲAlbums
ယဝ္ꨵေꨀꨣꨳတီꨳꨓꨯꨳ Flash Song Album ထꨰင္ꨳ တꨣꨲတြꨓ္ꨳꨀꨓ္ New Album ꨅꨣꨵꨀꨮꨣꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳ လꨤꨯးꨓꨯꨵေသ ꨟꨱတ္းဝꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨅူိဝ္းေမꨣꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨅ္ꨮ ꨟꨱတ္းေပꨣးꨓꨯꨅိုင္ လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္း ꨡꨓ္လꨯꨳꨅ္ꨮꨓꨓ္ꨵေသ ꨟꨱတ္းတြမ္ဝꨯꨵတီꨳ လꨱဝ္ သူင္ꨲပꨓ္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ ပုိတ္ꨲ လꨯꨳငꨤꨯꨳꨓꨓ္ꨵေꨡꨣꨳ
ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲꨕြꨓ္ꨵသင္ေꨀꨣꨳတူꨉ္းလꨯꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳလူး တူꨉ္းေသꨅꨤမ္းꨟꨱတ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ


Read more »»
မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္မီး လြင္ꨳꨡမ္ꨲပြင္ꨲꨅ္ꨮꨅꨰင္ꨳ လꨰင္းꨡမ္ꨲꨟူꨵꨬလꨳ ꨟꨱတ္း ꨡမ္ꨲပꨱꨓ္ ꨅꨣꨵꨀꨮꨣꨲ ပꨓ္ꨟꨣ တင္းယꨤပ္ꨲမီးတꨣꨲ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ꨀꨮꨣꨲမြꨀ္ꨲလꨤတ္ꨳတꨰမ္ꨳဝꨯꨵ တီꨳ (တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳသူင္ꨲသင္) ꨓꨓ္ꨵေသꨀမ္း ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ေꨀꨣꨳ တြင္ꨳထꨤမ္ ထုိင္ တီꨳꨓꨯꨳေꨀꨣꨳ လꨯꨳယူꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းမꨣး ꨁဝ္ꨳထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းꨬလꨳ မꨣးေလꨲ ꨟြတ္ꨳ ထုိင္တꨤင္းသꨱင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳ ꨟꨮ္ꨳတူဝ္ꨅ္ꨮꨀတ္းယꨱꨓ္ လြတ္ꨳေꨕးꨁꨰꨓ္ေသꨀမ္း Sainawleangfa.tai@gmail.com

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes