မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Sunday, July 14, 2013

ေပꨣးꨕူင္းမꨣးသင္ꨁ္ꨮꨳꨟꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳယ္ꨮꨲ ꨸ꨅုိင္ Full Screen Caller ID - BIG! Pro v2.3.0

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ  ေတꨀပ္းသုပ္ꨲ မုိတ္ꨳ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨟဝ္းꨁဝ္ BlG Caller lD ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မꨓ္း ပꨱꨓ္ မူိဝ္ꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨟဝ္း ꨟြင္ꨵꨕူင္းမꨣး တီꨳꨟꨤင္ꨳ ꨡꨓ္ꨕူင္းꨁဝ္ꨳ မꨣꨳꨓꨓ္ ေပꨣးပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ပူိင္ꨀဝ္ꨲမꨓ္းေတꨵ ေတꨟꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ လꨱꨀ္ꨵꨵ꨸ ꨀူꨉ္း ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ေတꨟူꨵꨀꨓ္ ယူꨲꨁꨣꨳ   BlG Caller lD ꨓꨯꨵေတꨵ မꨓ္းေတ ꨬꨓပꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳမꨓ္း တꨱမ္ ꨓꨣꨳꨕူင္းꨟဝ္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ပꨱꨓ္ ꨡꨓ္ꨁုိꨀ္ꨵꨁꨰမ္ꨵေတꨵ꨸ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ   ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨅꨤမ္းသ္ꨮꨲဝꨯꨵေတꨣꨲ ထုိင္ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ယဝ္ꨵ  မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  လꨤꨯးမꨓ္းေတꨵ တူꨉ္း꨸ေသ ꨓꨰꨀ္း꨸ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨡမ္ꨲꨬꨓ ယဝ္ꨵꨁꨣꨳ မꨓ္းေꨀꨣꨳငꨤꨯꨳꨀူꨉ္း ꨟꨮ္ꨳꨀꨤမ္ꨲလီေသꨀမ္းꨁꨣꨳ ꨷

Download=Full Screen Caller ID


 


Read more »»

 

 

 

 

 

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes