မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, July 19, 2013

Game ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္းသူင္ꨲꨅ္ꨮ ပုိတ္းယုိဝ္း (Combat Mission : Touch v1.15 Apk)

စစ္တိုက္အမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ တꨣꨲꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨕူꨳ လꨰꨓ္ꨳ ꨀိမ္း ꨁꨰꨓ္ꨲꨁဝ္ တꨤင္းသꨱင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨀꨱမ္း ꨡꨓ္လီလꨰꨓ္ꨳ သမ္ꨵေပꨣးလုိမ္းꨀိꨓ္ꨁဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵ ꨡꨟီး း ။ ပꨱꨓ္ꨀꨰမ္းသုꨀ္း ယုိဝ္း ꨀꨓ္ ꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္းသူင္ꨲ ꨕꨤꨯꨲပုိတ္း ယုိဝ္းေတꨵ ေတမꨰꨓ္ꨳꨅ္ꨮ ယူꨲꨁꨣꨳꨓꨣ ထꨤင္ꨲေတꨵ သꨰꨀ္ꨵမꨓ္း ေတꨵ မီး ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨡမ္ꨲယ္ꨮꨲသင္ လꨰꨓ္ꨳလꨯꨳလီ ငမ္း ယူꨲꨁꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္တီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳတꨣꨵ ꨷

Download=Combat Mission : Touch v1.15 Apk


Combat Mission : Touch apkRead more »»
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes