မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 3, 2013

Go Launcher up date

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ သုပ္ꨲတꨤင္ꨲ ပꨓ္ Go Launcher ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ေꨀꨣꨳေတ ꨟူꨵꨀမ္ꨓမ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣꨳ ယြꨓ္ꨵ  ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ Desing မꨓ္းေꨀꨣꨳꨟꨤင္ꨳ လီ ထုꨀ္ꨲတꨣ ယꨱꨓ္ꨅ္ꨮ တꨵ꨸ေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ ယြꨓ္း ꨅꨰꨀ္ꨲေꨕ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨅူိဝ္း မီးꨕူင္းေသ  ပꨯꨲမီး Go Launche ꨓꨯꨀူꨉ္းꨁꨣꨳ ꨅꨤမ္းꨅꨓ္ꨡဝ္ေသꨅ္ꨮꨵတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ  ꨷

Read more »»

Download-Go Launche

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes