မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, July 20, 2013

Juice PRO live wallpaper v3.0.Apk(4.56 Mb)

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ  သြꨀ္ꨳ꨸တဝ္꨸ ေပꨣးꨟꨓ္ေꨀꨣꨳ ꨁꨰပ္းတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨓꨓ္ꨵꨓꨣꨲ ꨓꨣꨲ ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳပꨱꨓ္ live wallpaper ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မꨓ္းေꨀꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီ ထုꨀ္ꨲတꨣယူꨲꨟင္းတင္းꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ မꨓ္းပꨱꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ မꨤꨀ္ꨲ မꨯꨵ  ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ သ္ꨮꨲꨓꨣꨳ မုိဝ္းထုိဝ္ ꨓꨓ္ꨵေတꨵꨟꨤင္ꨳလီေတꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵေပꨣးလꨯꨳꨅ္ꨮ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳတꨣꨵ

http://3.bp.blogspot.com/-26cVLN6TtVU/UZmivjfoTyI/AAAAAAAAAho/35bjE7vCsvw/s1600/unnamed+(4).jpg

Download now>>Juice PRO live wallpaper


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes