မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Friday, July 19, 2013

LNature Live Wallpaper GalaxyS4ive Wallpaper

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ တꨣꨲ   Live Wallpaper သ္ꨮꨲꨟꨤင္ꨳꨕူင္း ꨀူꨉ္းꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ ꨡဝ္မꨣးတီꨳ  GalaxyS4ive Wallpaper ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီ ေတꨵ꨸ ꨁꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္မꨓ္းေတꨵ မူိꨓ္ꨓင္ꨲတီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ။ ယဝ္ꨵ သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵ တူꨉ္းꨅုိင္ ꨅꨓ္ꨡဝ္တီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ထူꨓ္ꨳေသꨀမ္းꨁꨣꨳRead more »»

Download=Nature Live Wallpaper GalaxyS4

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes