မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 3, 2013

Love Frames HD ( Android )

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨓꨯꨵေတꨵ တꨣꨲေမး သ္ꨮꨲꨁြပ္ꨲꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨓ္ꨮးꨕူင္းꨡꨓ္ꨟဝ္း ထꨯ ဝꨯꨵꨬလꨳ မီꨳဝꨯꨵ ꨓ္ꨮးꨕူင္းꨓꨓ္ꨵ ေမး လꨯꨳသꨱင္ꨳေꨡꨣꨳ ꨁပ္ꨲ  Frame မꨓ္းတင္းသꨱင္ꨳ မီꨳယူꨲ  100 ꨡꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨟꨤင္ꨳလီꨁုိꨀ္ꨲꨁꨰမ္ꨵေတꨵ꨸ꨁꨣꨳ လꨤꨯးꨟꨱတ္းမꨓ္းေꨀꨣꨳ ငꨤꨯꨳ꨸ ꨀူꨉ္း ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ေတꨟူꨵꨀꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳ သင္ဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳꨁꨰꨓ္းေတꨣꨲ 
ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵေသꨀမ္း ꨁꨣꨳ

 http://www.freeimagehosting.net/newuploads/sx3ot.jpgRead more »»

Download- Love Frames HD

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes