မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Saturday, July 20, 2013

Photoshop Touch for phone v1.1.1 Apk 20MBမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ တꨣꨲေမး ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ Photoshop Touch for phone  မꨣးယဝ္ꨵ ꨁꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳဝꨣꨳ လꨰꨓ္ꨳ လꨯꨳꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨀူꨉ္းꨁꨣꨳꨓꨣꨳ ꨓ္ꨮးꨕူင္းေꨀꨣꨳ ꨟꨱတ္းလꨯꨳ Photoshop မူိꨓ္ꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨁꨣꨳေတꨵ ꨅꨤမ္းတူꨉ္း ꨟꨱတ္ꨳတူꨉ္ꨳေသ ꨅြင္ꨲ ꨅꨰꨀ္ꨲေꨕ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨳ သင္ ꨡမ္ꨲꨟူꨵလꨤꨯးမꨓ္းေသ ပꨓ္ꨀꨓ္ေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲေပꨣꨳလီꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨣꨲေꨓꨣꨳ း) ေပꨣးꨁ္ꨮꨳꨅꨤမ္းတူꨉ္းေꨀꨣꨳ ꨅꨓ္ ꨡဝ္တီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨬလꨳꨳ 

http://1.bp.blogspot.com/-0Me4yxEMZFE/US9BRz_QXbI/AAAAAAAAZ5U/JsdcCB56uPc/s1600/pkcgJwz.jpg

Download=Photoshop Touch for phone

 

  


 


My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes