မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, July 18, 2013

ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲꨡူꨓ္းသင္ေသ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း လꨯꨳꨀမ္းလꨱဝ္ Portable SWiSHMax4

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ  ꨅꨤꨯးꨡြꨓ္ꨲမူိင္းဝꨓ္း ꨁꨣꨳ တꨣꨲꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း  Swish max -2 Swish max -4 ꨓꨓ္ꨵ  တုိꨓ္းေတလꨯꨳꨟꨱတ္း ပꨓ္ Install  သင္ဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨡမ္ꨲꨟူꨵလꨤꨯးꨟꨱတ္း Install မꨓ္းꨬလꨳ ပꨓ္ꨟꨣယꨤပ္ꨲꨕုတ္ꨲꨓꨯေတꨵ  ။ ꨀꨤင္ꨅ္ꨮꨁꨣꨳေတꨵ ꨟꨮ္ꨳꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨅ္ꨮꨵ  SWiSHMax4 Portable ꨁꨣꨳေလꨳ ꨡမ္ꨲ ယꨤပ္ꨲ ꨡမ္ꨲလူိဝ္ꨲꨟꨱတ္း Install ꨡမ္ꨲ ယြꨓ္း Key မꨓ္းသင္ေသ ေပꨣးသ္ꨮꨲ ꨓ္ꨮးꨁြမ္း ꨡမ္ꨲ ꨓꨓ္သ္ꨮꨲꨓ္ꨮး USB ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨀꨮꨣꨲ လꨰꨓ္ꨳ ꨁြမ္းꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ မꨤင္ေꨀꨣꨵꨬလꨳ ေတဝꨣꨳတꨤင္ꨲ ဝꨯꨵ ꨟꨱတ္း Install ꨓ္ꨮးꨁြင္ ပူိꨓ္ꨳေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲလီꨁꨣꨳလူးေꨓꨣꨳ ။ သင္ဝꨣꨳ မီး SWiSHMax4 Portable ယဝ္ꨳေတꨵ ငꨤꨯးတꨣꨲꨟဝ္းꨀူꨳꨡꨓ္ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲꨅ္ꨮꨵတီꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ ငꨤꨯꨳꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ  ၊ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳꨅꨤမ္းတူꨉ္းမꨣးꨀူꨳꨡꨓ္ယဝ္ꨵေꨡꨣꨳ   SWiSHMax3  SWiSHMax2 ꨁဝ္ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ မꨓ္း ꨡမ္ꨲꨁုိတ္္းꨁုိꨀ္ꨵတꨤꨓ္ꨲ  SWiSHMax4  ꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ သင္ ပꨱꨓ္ လꨯꨳေတꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ꨅ္ꨮꨵမူိꨓ္ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲမီးလြင္ꨳယꨤပ္ꨲသင္ ယဝ္ေꨡꨣꨳ  ꨁꨣꨳꨟဝ္းေတပꨓ္ ဝꨯꨵ တီꨳတ္ꨮꨳ ꨓꨯꨵꨅꨓ္ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲꨁꨣꨬလꨳ
Read more »»

Download=portable+SWiSH+Max4+4

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes