မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Tuesday, July 16, 2013

တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ထꨯꨲ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ-ငဝ္း ꨓ္ꨮးꨁြမ္း ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ Screenshot Snap 6

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨡဝ္ သြပ္ꨵဝꨤꨯလ္း  Screenshot  မꨣးꨕꨤꨀ္ꨲ ပꨓ္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ꨅူိဝ္း ꨁ္ꨮꨳထꨯꨲꨁꨰပ္း ꨟꨤင္ꨳ ငဝ္းတူိင္ꨵ ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨓ္ꨮးꨁြမ္းꨓꨓ္ꨵꨅုိင္ ꨅ္ꨮꨵ ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲꨟꨤင္ꨳꨟꨤꨯꨵ ꨓင္ꨲ ꨀဝ္ꨲꨁꨣꨳ တꨣꨲꨕူꨳ တꨰမ္ꨳ Tutorals ꨁဝ္ေတꨵ ေတထုꨀ္ꨲမꨰꨓ္ꨳယူꨲꨁꨣꨳ ꨀူꨉ္းပꨱꨓ္ Snap 6  ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ လꨤꨯးꨅ္ꨮꨵမꨓ္းေꨀꨣꨳ ငꨤꨯꨳငꨰမ္ꨳေတꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨅꨤမ္းယိပ္းတူꨉ္းꨀꨓ္ꨁꨣꨳꨬလꨳ


Read more »»

Download =Screenshot

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes