မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 3, 2013

Timewall – Clock Wallpaper v1.2.2

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ  ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨡဝ္ Clock တꨣꨲ ꨕူင္း မꨣးတြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ထꨰင္ꨳေꨡꨣꨳ  ယꨤမ္းမူင္းꨓꨯꨵ ꨟငꨤ္ꨳလီ ေတꨵ꨸ ေꨡꨣꨳ မူိꨓ္ ꨓင္ꨲ ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳတီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨯꨵ ꨁꨣꨳယဝ္ꨳ  ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္လꨤꨯးမꨓ္းေတꨵ မီးယူꨲလꨤꨯ꨸ ꨡꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨤမ္းꨓꨰꨀ္း ꨓြꨀ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨁꨰꨓ္းေတ ꨟူꨵꨓမ္꨸ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ း)  သင္ဝꨣꨳꨁ္ꨮꨳꨅ္ꨮꨵ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨳꨁꨣꨳꨬလꨳ꨷

Timewall - Clock Wallpaper apkRead more »»
Download- Clock Wallpaper 
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes