မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, July 11, 2013

Wallpaper com.siso.photo

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨯꨓꨵေတꨵ  ပꨱꨓ္ Livewallpape တြꨓ္ꨳတꨣꨲꨕူင္းꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨀမ္ꨵꨕြင္ꨳေꨀꨣꨳေတယꨤမ္ꨳꨅ္ꨮꨵꨀꨓ္ꨁꨣꨳယဝ္ꨳေꨓꨣ  ꨷ ꨀူꨉ္းေတꨕꨤꨀ္ꨲ တြꨓ္ꨳ ပꨓ္ ꨅူိဝ္းꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ပꨯꨲမီꨳꨀူꨉ္းꨁꨣꨳꨓꨣ ꨓꨯꨵေတꨵ  ꨁ္ꨮꨳ ꨡဝ္ꨁꨰပ္ꨳꨟꨤင္ꨳ ꨟဝ္းသ္ꨮꨲ ꨀꨣꨳꨟုိဝ္ေꨀꨣꨳ လꨯꨳ ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ꨁꨰမ္ꨵ ယူꨲꨁꨣꨳ  ေတမꨰꨓ္ꨳꨅ္ꨮ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨅူိဝ္းမီးꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨓမ္ ꨁ္ꨮꨳꨟꨓ္ꨁꨰပ္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ဝꨯꨵတီꨳꨓꨣꨳ ꨕူင္းတꨣꨲေသꨲ ꨓꨯေတꨵ ꨡဝ္ꨀꨮꨣꨲတီꨳ တ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ


Read more »»

Download= com.siso.photoWallpapreMy Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes