မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 3, 2013

တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨕူင္း Windows 8 GO Launcher EX Theme v1.1

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ ꨟꨤင္ꨳꨕꨤင္ Theme  windows 8   ဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္ ေတလꨯꨳꨅ္ꨮ ꨀꨓ္ယူꨲꨁꨣꨳေꨓꨣ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ ဝꨣꨳ မီးꨁြမ္း ꨀူꨉ္း မီး windows 8   ꨕူင္းေꨀꨣꨳ မီး မူိꨓ္ꨀꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ  ꨡꨓ္ꨓꨯꨵေတꨵ ꨁꨣꨳေꨀꨣꨳ ဝꨣꨳ မꨓ္းꨁꨰမ္ꨵေတꨵ ꨁꨣꨳယဝ္ꨵ   windows 7 ဝꨤꨯးꨓꨯꨵ ꨅြင္ꨲꨀူꨉ္ꨳတꨤင္ꨲ ပꨓ္ꨁꨣꨳꨓꨣ မုင္ꨳမြင္း ပ္ꨮꨵꨁꨣꨳꨬလꨳ
လူတ္ꨲ ꨡဝ္  Go launcher  ꨓꨯꨵေသ သြင္းသ္ꨮꨲေꨀꨣꨳ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨷

http://i.imgur.com/qsolVrE.jpg
Read more »»

Download- Windows 8 Theme

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes