မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Thursday, July 11, 2013

ꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟဝ္း ꨟꨱတ္းꨅꨓ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ XnSketch Pro v1.15 Apk Fro Android

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ꨀမ္းꨓꨯꨵေတꨵ တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨅူိဝ္းသူင္ꨲꨅ္ꨮ ꨟꨱတ္းꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨓꨓ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨵေꨀꨣꨳ ပꨱꨓ္တြꨓ္ꨳတꨣꨲ ꨟꨱတ္းꨓ္ꨮး ꨕူင္း ꨀူꨉ္းꨁꨣꨳꨓꨣ း) ꨡဝ္ꨁꨰပ္းꨟꨤင္ꨳ ꨟဝ္းလꨤꨯꨳꨟꨱတ္း ပꨱꨓ္ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ꨅꨤမ္းꨅꨓ္တူꨉ္းေသ ꨟꨱတ္းတူꨉ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ ꨷

http://1.bp.blogspot.com/RTDKgogJte9J12F8LsfANOeJwZDpLUv-ufJsJCHmPw52tFOqI1nBEV-o5maRuTW0XKk 

Download=XnSketch Pro v1.15 Apk

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes