မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 17, 2013

လꨯꨤးသꨮꨤင္းꨕြꨓ္ꨵတꨯး(Zawgyi Tai)သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္း Android မိꨀ္ꨳHuawei ( ꨡꨓ္Rootယဝ္ꨵ)Read more »» မ္ꨮꨲသုင္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္တင္းသꨱင္ꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ လꨯꨳမီးꨁꨤဝ္းယꨤမ္းတꨓ္းꨡြꨓ္ꨲပြတ္းꨓုိင္ꨳေသယဝ္ꨵꨬလꨳ
ꨅင္ꨲလꨯꨳꨁတ္းꨅ္ꨮတꨰမ္ꨳလꨯꨤးသꨮꨤင္းꨕြꨓ္ꨵတꨯးတီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းHuawei ꨓꨯꨵယဝ္ꨵ၊
ပီꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ꨅူိဝ္းယိပ္းတုိဝ္းꨕူင္းမိꨀ္ꨳHuawei တင္းသꨱင္ꨳ
 ေပꨣးဝꨣꨳꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲRootယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္သ္ꨮꨲꨕြꨓ္ꨵတꨯးလꨯꨳယဝ္ꨵ။
လꨯꨤးမꨓ္းꨬတꨵ ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္းꨅꨓ္ꨡဝ္လြꨀ္းမုိဝ္းꨬလꨳꨕြꨓ္ꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ
 ေပꨣးဝꨣꨳꨅꨓ္ꨡဝ္ယဝ္ꨵ ꨡဝ္သ္ꨮꨲတီꨳꨓ္ꨮးSD card ꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲတꨣꨵ၊ ꨀမ္းꨓꨯꨵတꨣꨲေတသꨮꨤင္း
ꨓꨱꨀ္းတီꨳFile Managerေသ လူိꨀ္ꨳꨟꨣတီꨳꨓ္ꨮးSDcard ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ၊ ဝꨯꨵတီꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ လူိꨀ္ꨳꨟꨣꨡဝ္ေသ
ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း သꨮꨤင္းKeyboardမꨓ္းꨡြꨓ္တꨤင္း ꨓꨱꨀ္းတီꨳAndroid-Tai-Keyboard Installer.apk
ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ။

သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInstallတꨣꨵ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းDoneတꨣꨵ
ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨁုိꨓ္းသုိပ္ꨲသꨮꨤင္းထꨰင္ꨳꨕြꨓ္ꨵမꨓ္း
ꨓꨱꨀ္းတီꨳAndroid-Tai-Fonts-Installerတꨣꨵ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInstallတꨣꨵ
သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းDoneတꨣꨵ
ꨀမ္းꨓꨯꨵ ꨁဝ္ꨳလꨯꨤꨳထꨰင္ꨳꨡိတ္းꨡြတ္း ꨓꨱꨀ္းတီꨳSettings တꨣꨵ


ꨓꨱꨀ္းတီꨳLanguage & Keyboard တꨣꨵ

မꨯꨤပꨓ္တီꨳAndroid Tai Keyboard တꨣꨵ။
ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းOKတꨣꨵ။
ꨀမ္းꨓꨯꨵေပꨣꨵတူꨉ္းလိꨀ္ꨳတꨯးလꨯꨳယဝ္ꨵလူး
လူဝ္ꨲေပꨣꨵတီꨳလ္ꨮꨓꨯေꨀꨣꨳ တꨱꨀ္းတီꨳꨡꨓ္ꨟဝ္းေတေပꨣꨵꨓꨓ္ꨵꨟုိင္꨸ေသ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းSelect inbut method တꨣꨵ
လူိꨀ္ꨳꨡဝ္ꨡꨓ္ပꨱꨓ္Android keyboard တꨣꨵ။

ေပꨣꨵလိꨀ္ꨳတꨯးလꨯꨳယဝ္ꨵꨓꨣꨲꨀမ္းꨓꨯꨵ၊ တီꨳꨓ္ꨮးꨕူင္းHuawei


====================================================================

 ꨓꨯꨵꨬတꨵပꨱꨓ္ꨕူင္းHuwaei ꨀူꨉ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ
Model-U8825D
ေတꨬꨓꨟꨤင္ꨳမꨓ္းꨀူꨉ္း၊ လꨯꨤးသꨮꨤင္းမꨓ္းꨬတꨵမူိꨓ္ꨀꨓ္ တီꨳယူꨲမꨓ္းပူိင္ꨳꨀꨓ္ꨡိတ္း꨸ꨀူꨉ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨕူင္းModel-U8825D ꨓꨯꨵ ေပꨣးေတလꨯꨤꨳKeyboardမꨓ္း လူဝ္ꨲေပꨣꨵတီꨳလ္ꨮေꨀꨣꨳ
ꨓꨱꨀ္းဝꨯꨵꨟုိင္꨸ꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲမꨣးပꨓ္တီꨳလꨯꨤꨳမꨓ္း Model-U8825D ꨓꨯꨵ ꨕူꨳတꨰမ္ꨳꨅꨤမ္းတူꨉ္းသြင္လုꨀ္ꨳယဝ္ꨵ
မူိꨓ္ꨀꨓ္ꨀူꨉ္း၊ ꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲပꨓ္တီꨳလꨯꨤꨳလြꨀ္းမုိဝ္ꨳမꨓ္း။
ေပꨣးေတလꨯꨤꨳလြꨀ္းမုိဝ္းမꨓ္ꨳꨬတꨵ လူဝ္ꨲꨁဝ္ꨳလꨯꨤꨳꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ။
သင္ဝꨣꨳꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေပꨣꨵတူꨉ္းလိꨀ္ꨳꨬလꨳ တုိꨀ္ꨵꨡြꨀ္ꨲပꨱꨓ္လြꨀ္းသီꨲꨅꨱင္ꨲယူꨲꨓꨯꨅုိင္
ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓင္ꨲလꨯꨤးꨡꨓ္ꨬꨓဝꨯꨵတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ 
ꨓꨱꨀ္းတီꨳZawgyit Tai Installer ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ
 သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းတီꨳcheck for Root Access ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ
 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းAllowꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳတꨣꨵ
 ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတီꨳတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းInstall Zawgyi-Tai Fonts ꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳ၊

ေတꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨓင္ꨲတ္ꨮꨳꨓꨯꨵ သုိပ္ꨲꨓꨱꨀ္းExit and Reboot phoneꨓꨓ္ꨵꨀမ္းꨓုိင္ꨳေသ
ꨕူင္းꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေတမြတ္ꨲပိꨀ္ꨵꨀꨮꨣꨲꨀမ္းꨓုိင္ꨳယူꨲယဝ္ꨵ၊ ေပꨣးမꨓ္ꨳꨕူင္းꨟဝ္းꨕုꨉ္ꨲꨁုိꨓ္ꨳမꨣးꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵေꨀꨣꨳ
ေပꨣꨵလꨯꨳလိꨀ္ꨳတꨯးလꨯꨳယဝ္ꨵ။

ꨁပ္းꨁုိင္
ꨅဝ္ꨳပိꨓ္ꨲေတꨣးလ (ဝꨤꨓ္ꨳလဝ္း-ꨀုꨓ္ꨟꨱင္)
5.3.2013


မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ ပုတ္ꨵ ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳ ပိꨓ္ေတꨣးလ တꨰမ္ꨳ ဝꨯꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ပꨱꨓ္ꨡꨓ္ယိꨓ္းꨅူမ္းꨁြပ္ꨳꨅ္ꨮထုိင္ေတꨵ꨸ ꨁꨣꨳ သင္ဝꨣꨳ ꨀꨱဝ္ꨳ လူꨉ္ꨳလြင္ꨳꨕူင္း သင္ꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵꨁဝ္ ꨁ္ꨮꨳꨟူꨀꨓ္ ꨅုိင္ ꨁꨰꨓ္းေတꨣꨳ ꨁဝ္ꨳꨀꨮꨣꨲေလꨲ ꨟြတ္ꨳ ထုိင္ ဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵ တꨯးꨓုမ္ꨲေသꨀမ္းꨓꨯ ယြꨓ္းꨕိတ္ꨳမြꨀ္ꨲꨡူꨉ္းေꨀꨣꨵ ꨁဝ္တꨤင္းသꨱင္ꨳယူꨲꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ www.tainum.com

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes